Nawigacja

Przedmowa

Asta Silwonen-Punkka
Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych

Na początku marca 2005 r. Grupa Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ang. European Regulators Group for Electricity and Gas, ERGEG) zatwierdziła swój Plan Pracy na rok 2005. W planie tym przewidziano utworzenie nowej grupy tematycznej - Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych. Grupa ta została powołana do oceny i opracowania najlepszych praktyk dla trzech obszarów, a mianowicie: środków działania na rzecz ochrony odbiorców zgodnie z dyrektywami w sprawie rynków energii elektrycznej i gazu, procesu zmiany sprzedawcy oraz przejrzystości cen energii w umowach, rachunkach za energię, reklamach i programach promocyjnych.

Prace zostały podjęte przez Grupą Roboczą ds. Odbiorców Detalicznych, której podlega Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Odbiorcy i Zmiany Sprzedawcy.

W niniejszym raporcie analizowany jest stan przejrzystości cen energii. Analiza koncentruje się na określeniu stopnia przejrzystości informacji dotyczących cen energii elektrycznej i gazu ziemnego (dostępności i przejrzystości informacji o cenach w ogłoszeniach i reklamach, a także w umowach i na rachunkach).

Wysoki stopień przejrzystości cen jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania rynków energii elektrycznej i gazu. Zwiększa konkurencję między sprzedawcami oraz umożliwia odbiorcom dokonanie porównania pomiędzy alternatywnymi sprzedawcami energii elektrycznej i gazu oraz dokonanie racjonalnego wyboru.

Raport przedstawia różnorodne praktyki stosowane przez państwa członkowskie ERGEG, mające zapewnienie przejrzystość. Z wielości sposobów, jakim dążenia te są realizowane (poprzez zastosowanie przepisów prawa i/lub przyjętych praktyk), wynika też zróżnicowany stopień przejrzystości. Raport koncentruje się na rynku drobnego lub średniego odbiorcy, gdzie potrzeba przejrzystości może również zależeć od stopnia otwarcia rynku dla gospodarstw domowych.

Chciałabym wyrazić podziękowania członkom Grupy Roboczej oraz Zespołu Zadaniowego za ich aktywny i fachowy udział w przygotowaniu raportu. Na koniec chciałabym wyrazić szczególne podziękowania VaasaEmg i ich wspaniałym badaczom, dr. Philip'owi Lewis'owi i Teemu Närvä, którzy wspierali Zespół Zadaniowy przy sporządzaniu raportu.

Data publikacji : 25.01.2007

Opcje strony

do góry