Nawigacja

Załącznik I: Wzór kwestionariusza

Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych
Kwestionariusz dotyczący procesu zmiany sprzedawcy
13-04-2005

1. Przegląd sytuacji przed uwolnieniem rynku

Istnienie taryf regulowanych dla użytkowników końcowych, częstotliwość odczytu liczników i fakturowania, przyjęte sposoby płatności, prawo własności liczników, harmonogram uwalniania rynku.

2. Zmiana sprzedawcy

 • Opis procesu: W jaki sposób proces zmiany sprzedawcy jest rozpoczynany, z kim kontaktuje się odbiorca, jakie są następne kroki?
 • Opis procesu znajdowania nowego źródła dostaw, zmiany sprzedawcy albo rezygnacji/ wypowiedzenia umowy. (Prosimy opisać proces zmiany sprzedawcy przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, tzn. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa)
 • Częstotliwość odczytu licznika i fakturowania
 • Dostęp do szacunkowych wartości zużycia i ich wykorzystanie w procesie zmiany sprze dawcy
 • Przyjęte sposoby płatności
 • Czas realizacji zmiany sprzedawcy

3. Wymagania pomiarowe

 • Wymagania pomiarowe wobec odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
 • Wykorzystanie profili zużycia (rodzaj stosowanych profili zużycia)
 • Wdrażanie nowych technik opomiarowania i ich wpływ na proces zmiany sprzedawcy

4. Elektroniczna Wymiana Danych (EDI)

 • Jakie systemy są stosowane w celu wymiany danych pomiędzy sprzedawcami a dystry butorami? (ponieważ dla umożliwienia zmiany sprzedawcy przez większą liczbę odbiorców konieczne jest zainstalowanie systemów elektronicznej wymiany danych)
 • Podstawowe informacje w bazie danych (numer punktu dostawy, moc umowna itd.)
 • Informacje udostępniane i podlegające wymianie między odbiorcami i sprzedawcami

5. Przeszkody w procesie zmiany sprzedawcy

 • Czy pobierane są opłaty za zmianę sprzedawcy?
 • Czy istnieją przepisy lub inne regulacje mające na celu wstrzymanie lub spowolnienie procesu zmiany sprzedawcy?
 • Czy zgłaszane są tzw. złe praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa w celu wstrzymania lub spowolnienia procesu zmiany sprzedawcy?
 • Czy istnieją powody odmowy wyrażenia zgody na zmianę sprzedawcy?
 • Znaczenie zaległego zadłużenia w ocenie wniosku o zmianę sprzedawcy

6. Plany i programy mające usprawnić i ułatwić proces zmiany sprzedawcy

 • Jeśli istnieją projekty lub konkretne plany opracowania procedur zmiany sprzedawcy, prosimy o opisanie ich w skrócie w tym miejscu

7. Poziom aktywności w zakresie zmiany sprzedawcy

 • W jaki sposób jest mierzony i jakie są wyniki?
 • Czy istnieją wyznaczone docelowe poziomy aktywności?

8. Inne zagadnienia ważne w procesie zmiany sprzedawcy

 • Istnienie regulowanych cen dla użytkownika końcowego
Data publikacji : 25.01.2007

Opcje strony

do góry