Nawigacja

Podsumowanie

Niniejszy raport jest jednym z trzech raportów przygotowanych dla Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych (ang. Customer Focus Group, CFG)1) ERGEG. Podsumowuje on i analizuje odpowiedzi nadesłane przez 22 członków ERGEG do kwestionariusza opraco­wanego i rozesłanego przez Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Interesów Odbiorcy i Zmiany Sprzedawcy (ang. Customer Protection and Customer Switching Task Force, CPCSTF) CFG między kwietniem a czerwcem 2005 r.

Raport obejmuje tematykę dotyczącą zasad i praktyk stosowanych w procesie zmiany sprzedawcy w krajach członkowskich ERGEG. W dokumencie opisano, w jaki sposób ww. zasady i praktyki się zmieniały, jaki jest stan obecny oraz stan docelowy. Raport dotyczy zarówno rynku energii elektrycznej, jak i (stosownie) rynku gazu2); w szczególności odnosi się do sytuacji gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw3). Te grupy odbiorców uważa się za najbardziej wrażliwe na zliberalizowanych rynkach energii. Ponadto raport pełni rolę opisową - jedynie przedstawia, nie ocenia odpowiedzi przesłane przez respondentów.

W miarę zbliżania się lipca 2007 r. następuje deregulacja rynków, jakkolwiek proces ten odbywa się w różnym tempie i w różnym zakresie w poszczególnych krajach Europy. Ponadto dane zawarte w raporcie wskazują, iż mimo wielu podobieństw w zachodzących procesach w krajach-respondentach, nadal istnieją znaczne różnice. Podstawowe z nich dotyczą np. czasu trwaniazmiany sprzedawcy, liczby podmiotów, z którymi odbiorca musi się kontaktować w przypadku zmiany sprzedawcy, możliwości zmiany sprzedawcy w odpowiednim czasie, bez konieczności dokonywania opóźniających odczytów liczników; możliwości infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w procesie zmiany sprzedawcy oraz jakości profili zużycia i innych informacji niezbędnych przy zmianie sprzedawcy, w tym dostępności tychże danych dla konkurencyjnych sprzedawców.

W raporcie wyodrębniono także szereg widocznych przeszkód w procesie zmiany sprzedawcy, obejmujących np. niektóre kwestie wspomniane w akapicie powyżej; przywileje sprzedawcy zasiedziałego (np. wyznaczenie go na sprzedawcę awaryjnego) oraz inne działania utrudniające zmianę; odrzucenie klienta; obowiązek wszczęcia zmiany nałożony na klienta oraz regulacja cen dla użytkownika końcowego. Konsekwencją ww. zjawisk jest wysoce zróżnicowany poziom, jeśli chodzi o możliwość zmiany sprzedawcy w poszczególnych krajach biorących udział w badaniu. Jednakże sami regulatorzy, mając świadomość istnienia tychże problemów, planują lub wdrażają działania mające usunąć istniejące przeszkody.


1) Pozostałe dwa raporty dotyczą Ochrony Konsumenta i Przejrzystości Cen.
2) Jakkolwiek danych o rynku gazu jest znacznie mniej.
3) Należy mieć na uwadze, że definicje małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych krajach europejskich są znacznie zróżnicowane.
Data publikacji: 19.01.2007

Opcje strony

do góry