Nawigacja

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz udziału w komitecie honorowym

I. Postanowienia ogólne

 1. Patronat honorowy Prezesa URE lub udział w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń związanych z zakresem kompetencyjnym Prezesa URE.
 2. Wydarzenia mogą mieć charakter ogólnokrajowy lub regionalny. W obu przypadkach organizator zobowiązany jest do wskazania korzyści, jakie wynikają z organizowania wydarzenia dla gospodarki w wymiarze europejskim, krajowym lub regionalnym, których zakres tematyczny dotyczy działań Prezesa URE.
 3. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 4. Przyznanie patronatu lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego ani udziału Prezesa URE lub jego reprezentanta.
 5. Prezes URE nie uczestniczy w komitecie honorowym i nie obejmuje patronatem wydarzeń, których celem jest promowanie lub reklamowanie towarów lub usług oraz które mają na celu działania lobbingowe. Nie udziela również patronatów o charakterze stałym, wieloletnim.
 6. Patronat lub udział w komitecie honorowym obejmuje wydarzenia zindywidualizowane pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.
 7. Objęcie patronatem lub udział w komitecie honorowym oraz odmowa przyznania patronatu lub udziału w komitecie honorowym nie wymagają uzasadnienia Prezesa URE i nie przysługują od nich odwołania.
 8. Informacja o przyznaniu patronatu lub udziale w komitecie honorowym oraz informacja o odebraniu tych wyróżnień publikowana jest na stronie internetowej URE.

II. Procedura obejmowania wydarzeń patronatem oraz udziału w komitecie honorowym

 1. Jednostką koordynującą proces przyznawania patronatów i udziału w komitecie honorowym jest Departament Komunikacji Społecznej.
 2. Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu lub o udział Prezesa URE w komitecie honorowym powinien złożyć wypełniony wniosek (załączony obok).
 3. Przed złożeniem wniosku organizator ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 4. Wypełniony wniosek należy przesłać na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia (wybór):
  a) pocztą elektroniczną na adres: dsk@ure.gov.pl
  b) pocztą tradycyjną na adres:
      Urząd Regulacji Energetyki
      Departament Komunikacji Społecznej
      ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

  c) złożyć osobiście w Kancelarii Głównej.
 5. Wniosek niezłożony w wyżej podanym terminie może być pozostawiony bez rozpoznania.
 6. Do wniosku należy dołączyć program oraz listę prelegentów.
 7. W przypadku niewystarczającej wiedzy na temat planowanego wydarzenia, Prezes URE zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub o udzielenie wyjaśnień.
 8. Informacja o udziale/odmowie udziału w komitecie honorowym jest przekazywana organizatorowi w formie pisemnej.
 9. W przypadku przyznania patronatu przekazywane jest organizatorowi do podpisania stosowne Porozumienie w sprawie objęcia patronatem danego wydarzenia, zawierane pomiędzy Prezesem URE a organizatorem.
 10. Organizator może poinformować o uzyskaniu patronatu po podpisaniu przez obie strony Porozumienia, o którym mowa w pkt 9, a o udziale Prezesa URE w komitecie honorowym po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 8. W obydwu przypadkach organizator jest wówczas zobowiązany do umieszczenia ‒ na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem ‒ informacji o udzieleniu patronatu lub o udziale w komitecie honorowym oraz do zamieszczenia logo URE. Organizator zobowiązany jest również do przesłania Prezesowi URE swojego logo lub znaku wydarzenia oraz adresu strony internetowej dedykowanej wydarzeniu.
 11. W przypadku odwołania wydarzenia, organizator informuje niezwłocznie o tym fakcie Prezesa URE. Patronat i udział w komitecie honorowym zostają wówczas automatycznie unieważnione, a informacja o tym fakcie jest publikowana na stronie internetowej URE.
 12. W przypadku zmian dotyczących wydarzenia objętego patronatem (np. zmiana terminu, miejsca), organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa URE, w celu sporządzenia stosownego aneksu do Porozumienia, o którym mowa w pkt 9.
 13. W szczególnych przypadkach Prezes URE może unieważnić przyznanie patronatu lub udział w komitecie honorowym, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie patronatu lub wycofanie z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanych wyróżnieniach oraz rezygnacji z używania logo URE.

 

Data publikacji : 25.01.2008
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony

do góry