Nawigacja

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej (SWM) jest w szczególności odpowiedzialne za:

  • koordynację bieżących bilateralnych i wielostronnych kontaktów zagranicznych Prezesa URE,
  • organizowanie i koordynowanie uczestnictwa URE w pracach zagranicznych instytucji i stowarzyszeń regulacyjnych, w tym agencji ACER oraz stowarzyszeń CEER, ERRA i AIB,
  • uczestnictwo w pracach i koordynowanie przygotowania zbiorczych analiz i opracowań na temat realizowanych przez komórki organizacyjne URE zadań Prezesa URE wynikających z bieżącego uczestnictwa w pracach CEER, ACER oraz ERRA,
  • monitorowanie postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących energetyki w Polsce i reprezentowanie URE w tych sprawach,
  • monitorowanie sytuacji na wspólnotowym rynku energetycznym,
  • monitorowanie prawidłowej implementacji do prawa polskiego dyrektyw unijnych,
  • utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi oraz z innymi podmiotami zagranicznymi działającymi w dziedzinach objętych zakresem działania Prezesa URE,
  • koordynowanie procesu zawierania przez Prezesa URE umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
                   Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

tel.: 22 487 58 58
fax: 22 378 12 93
e-mail: swm@ure.gov.pl
Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry