Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/9521,Departament-Monitorowania-Rynku.html
2024-02-24, 03:55

Departament Monitorowania Rynku

Departament Monitorowania Rynku jest odpowiedzialny za monitorowanie zawieranych transakcji handlowych pod kątem zachowań sprzecznych z zasadami rynkowymi. Prowadzi kontrole, postępowania oraz współpracuje z właściwymi organami krajowymi i europejskimi w tym zakresie.

Do zadań Departamentu Monitorowania Rynku należy w szczególności: współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję oraz manipulacji na rynku energii elektrycznej i rynku gazu, realizowanie zadań Prezesa URE wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, w tym: zapewnienie obsługi krajowego rejestru uczestników rynku, współpraca z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ponadto Departament Monitorowania Rynku zajmuje się przeprowadzaniem kontroli i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, w tym składanie do właściwych organów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

Dyrektor: Arkadiusz Krakowiak
tel.: 22 487 81 40
fax: 22 244 29 66
e-mail: dmr@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

  • REMIT - rejestracja w CEREMP - tel.: 22 487 56 01
  • REMIT - pozostałe sprawy - tel.: 22 487 57 98, 22 487 57 02, 22 487 56 06
   
   
   
   
   
Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony