Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6672,Biuro-Dyrektora-Generalnego.html
13.04.2024, 04:36

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) jest w szczególności odpowiedzialne za:

 • planowanie i wykonywanie budżetu URE, rozliczenia finansowe i prowadzenie zamówień publicznych,
 • wydawanie decyzji ustalających wysokość opłat koncesyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat koncesyjnych,
 • bieżącą obsługę URE i prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,
 • prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i zakończenia stosunku pracy osób zatrudnionych w URE, w tym przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • sprawy kadrowe z zakresu płac i administrowania środkami na wynagrodzenia,
 • prowadzenie archiwum zakładowego, z wyjątkiem akt zawierających informacje niejawne,
 • współpracę z Komisją Socjalną w sprawach związanych z działalnością socjalną realizowaną w URE,
 • realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej URE,
 • realizację zadań związanych z przystąpieniem i uczestnictwem Prezesa URE w pracach stowarzyszenia Association of Issuing Bodies.
Adres:

00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a

Dyrektor: Małgorzata Kozyra
tel.: 22 487 56 60
fax: 22 378 16 20
e-mail: bdg@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • opłaty koncesyjne, kary płatne na konto URE - tel.: 22 487 56 87, 22 487 56 86, 22 487 56 85

oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl
kary@ure.gov.pl

   
   
   
   
   
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony