Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6671,Departament-Prawny-i-Rozstrzygania-Sporow.html
13.04.2024, 05:44

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów (DPR) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • zastępstwo procesowe Prezesa URE i Dyrektora Generalnego URE w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym przygotowywanie pism procesowych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Prezesa URE, w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezesa URE,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych URE,
 • opiniowanie propozycji rozstrzygnięć i rozwiązań przygotowywanych przez komórki organizacyjne URE w sprawach zawierających skomplikowane zagadnienia prawne,
 • prowadzenie postępowań i przygotowanie rozstrzygnięć w sprawach spornych w zakresie sporów, o których mowa w art. 8 ustawy ‒ Prawo energetyczne, art. 81 ust. 11 i art. 184d ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczących:
  • przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem sporów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji i morskiej farmy wiatrowej,
  • odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii,
  • z wyłączeniem mikroinstalacji,
  • umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego z wyłączeniem zamkniętych systemów dystrybucyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 2016/1388,
  • odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej,
  • dostosowania terminu na dostarczanie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej w umowie o przyłączenie.

 

Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Zdzisław Muras
Zastępca Dyrektora: Piotr Orzech
tel.: 22 487 56 50
fax: 22 378 10 73
e-mail: dpr@ure.gov.pl

Dane kontaktowe - sprawy sporne dotyczące:

 • przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej (z wyłączeniem sporów dot.  przyłączenia mikroinstalacji)
 • odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji OZE (z wyłączeniem mikroinstalacji)
 • umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego

  sekretariat - tel.: 22 487 56 50

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony