Nawigacja

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów (DPR) realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej Urzędu. Zadania te obejmują:

  • zastępstwo procesowe Prezesa URE i Dyrektora Generalnego URE w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym przygotowywanie pism procesowych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Prezesa URE, w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezesa URE,
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych,
  • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Urzędu,
  • opiniowanie propozycji rozstrzygnięć i rozwiązań przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu w sprawach zawierających skomplikowane zagadnienia prawne.

DPR odpowiedzialne jest także za prowadzenie postępowań i przygotowanie rozstrzygnięć w sprawach spornych w zakresie sporów, o których mowa w art. 8 ustawy ‒ Prawo energetyczne, dotyczących:

  • przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem sporów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji,
  • odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem mikroinstalacji,
  • umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego z wyłączeniem zamkniętych systemów dystrybucyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 2016/1388.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Zdzisław Muras
Zastępca Dyrektora: Piotr Orzech
tel.: 22 487 56 50
fax: 22 378 10 73
e-mail: dpr@ure.gov.pl
Data publikacji: 19.02.2013
Data modyfikacji: 01.06.2021

Opcje strony

do góry