Nawigacja

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Do zadań Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji (DEK) należą zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (premia gwarantowana, premia kogeneracyjna, premia gwarantowana indywidualna, premia kogeneracyjna indywidualna) oraz rozliczenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym wydawanie gwarancji pochodzenia tej energii.

DEK prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji (promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach kogeneracji, które nie stanowią instalacji odnawialnego źródła energii przy  wykorzystaniu: biomasy albo biomasy z innymi paliwami, biopłynów z innymi paliwami, biogazu albo biogazu z innymi paliwami lub biogazu rolniczego z innymi paliwami.

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji rozpatruje również wnioski o przyznanie rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność w sektorach lub podsektorach energochłonnych oraz monitoruje realizację obowiązków przez podmioty, które otrzymały wsparcie.

W kompetencjach  DEK  znajduje się realizacja zadań Prezesa URE związanych z administrowaniem systemem świadectw efektywności energetycznej w zakresie ich wydawania i umarzania. DEK monitoruje także wypełnianie przez przedsiębiorstwa energetyczne, podmioty paliwowe, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej potwierdzone audytem efektywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do zadań Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji należy również wyrywkowa weryfikacja przedłożonych Prezesowi URE audytów efektywności energetycznej oraz monitorowanie realizacji przez przedsiębiorców obowiązku sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Ponadto DEK gromadzi regulaminy programów bezpłatnych dofinansowań realizowanych w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

     Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Donata Nowak
tel.: 22 487 57 80
fax: 22 378 15 88
e-mail: dek@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

  • systemy wsparcia kogeneracji wynikające z ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (decyzje o dopuszczeniu do udziału w systemach wsparcia, aukcja CHP, nabór CHP, premia gwarantowana) - tel.: 22 487 56 73, 22 487 54 89, 22 487 54 86, 22 487 57 38
  • rekompensaty sektorowe ‒ rozpatrywanie wniosków - tel.: 22 487 56 93, 22 487 55 93, 22 487 54 81
  • umarzanie świadectw efektywności energetycznej ‒ rozpatrywanie wniosków - tel.: 22 487 57 36
  • informacje o audytach energetycznych sporządzanych przez „dużych” przedsiębiorców - tel.: 22 487 56 83
Data publikacji : 06.09.2016
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony

do góry