Nawigacja

Departament Źródeł Odnawialnych

Departament Źródeł Odnawialnych (DZO) realizuje zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: oze) w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

DZO organizuje i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, w tym w szczególności przyjmuje deklaracje o przystąpieniu do aukcji oraz wydaje, na wniosek wytwórców, zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.

Departament jest też odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli wytwórców w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, w rezultacie których mogą być wydawane decyzje o zakazie uczestnictwa w systemie wsparcia, postanowienia o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji oze oraz decyzje o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej pomocy publicznej uzyskanej w drodze aukcji.

Kolejnym zadaniem Departamentu Źródeł Odnawialnych jest wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z oze w instalacjach odnawialnego źródła energii, we współpracy z operatorami systemów elektroenergetycznych i podmiotami organizującymi obrót prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw. Departament monitoruje także realizację obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z oze, w tym obowiązków sprawozdawczych nałożonych na odbiorców przemysłowych oraz uiszczenia opłat zastępczych. W ramach tego monitoringu dokonywana jest m.in. analiza oświadczeń składanych przez odbiorców przemysłowych uprawnionych do otrzymania ulgi w zakresie realizacji obowiązków nakładanych przepisami ustawy o oze oraz publikowanie wykazu takich wytwórców.

Do zadań DZO należy również wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z oze w instalacji odnawialnego źródła energii.

Ponadto Departament prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia promesy koncesji/koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu: biomasy albo biomasy z innymi paliwami, biopłynów z innymi paliwami, biogazu albo biogazu z innymi paliwami lub biogazu rolniczego z innymi paliwami. W ramach zadań realizowanych przez Departament prowadzony jest również rejestr wytwórców energii w małej instalacji w zakresie jednostek wytwórczych wytwarzających energię przy wykorzystaniu wskazanych powyżej paliw.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Katarzyna Szwed - Lipińska
Zastępca Dyrektora:  Marek Zawiska
tel.: 22 487 57 30
fax: 22 378 15 69
e-mail: dzo@ure.gov.pl
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 05.01.2017

Opcje strony

do góry