Nawigacja

Departament Źródeł Odnawialnych

Departament Źródeł Odnawialnych (DZO) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednostkach kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, przy wykorzystaniu: biomasy albo biomasy z innymi paliwami, biopłynów z innymi paliwami, biogazu z innymi paliwami, biogazu rolniczego z innymi paliwami, biometanu z innymi paliwami i wodoru odnawialnego z innymi paliwami,
 • kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji,
 • wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej: z biogazu rolniczego oraz z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii,
 • monitorowanie realizacji przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczania opłat zastępczych,
 • wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii,
 • ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie aukcji, w tym aukcji interwencyjnej na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii,
 • prowadzenie rejestru wytwórców biogazu.
Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Radosław Walaszczyk
Zastępca Dyrektora:  Marek Zawiska
tel.: 22 487 57 30
fax: 22 378 15 69
e-mail: dzo@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE: prekwalifikacja do aukcji OZE, wyrażenie zgody na przejście zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego, praw oraz obowiązków wynikających z wygranej aukcji na inny podmiot, przedłużenie terminu realizacji zobowiązania aukcyjnego spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego (COVID) - tel.: 22 487 57 97, 22 487 58 16, 22 487 55 73, 22 487 50 04, 22 487 58 48, 22 487 57 16
 • systemy wsparcia energii odnawialnej: świadectwa pochodzenia, gwarancje pochodzenia, koncesje/wpis do RMIOZE – biogaz, biomasa, CHP, statystyka OZE - tel.: 22 487 50 13, 22 487 56 68, 22 487 58 15, 22 487 57 96, 22 487 58 16, 22 487 50 20, 22 487 57 39
 • kontrola parametrów wsparcia: systemy FIT/FIP, aktualizacja ofert w systemie aukcyjnym, sprawozdawczość w systemie aukcyjnym, przedłużenie terminu realizacji zobowiązania FIT/FIP spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego (COVID) - tel.: 22 487 50 56, 22 487 58 11, 22 487 56 14, 22 487 50 43, 22 487 57 72,  22 487 50 62, 22 487 56 21
 • realizacja obowiązków: odbiorcy przemysłowi, umarzanie świadectw pochodzenia - tel.: 22 487 56 48, 22 487 54 88, 22 487 57 73, 22 487 56 16, 22 487 91 11
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony

do góry