Nawigacja

Departament Rynku Paliw Ciekłych

Departament Rynku Paliw Ciekłych jest odpowiedzialny za:

 • udzielanie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych, obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesją,
 • prowadzenie rejestru podmiotów przywożących w zakresie podmiotów zagranicznych dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP,
 • monitorowanie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wraz z prowadzeniem wykazu podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW,
 • monitorowanie oraz stosowanie środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w tym kontrola podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny,
 • gromadzenie informacji wynikających z obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych, ich analiza na potrzeby wykorzystania w działalności Prezesa URE oraz sankcjonowanie naruszenia obowiązków sprawozdawczych,
 • prowadzenie działalności kontrolnej mającej na celu zapewnienie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliw ciekłych z przepisami prawa.
  Adres: 02-222 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 181
  Dyrektor: Lesław Żarski
  tel.: 22 487 57 90
  fax: 22 205 08 83
  e-mail: dpc@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) dla paliw ciekłych - tel.: 22 487 57 59, 22 487 57 62, 22 487 57 92, 22 487 58 61
 • rejestr podmiotów przywożących (wpis, zmiana, wykreślenie) - tel.: 22 487 50 09, 22 487 56 15, 22 487 57 23, 22 487 50 08
 • narodowy cel wskaźnikowy (realizacja, sprawozdawczość, wykaz, rozliczenia) - tel.: 22 487 57 56, 22 487 57 53
 • narodowy cel redukcyjny (realizacja, sprawozdawczość, UER, rozliczenia) - tel.: 22 487 57 53
 • obowiązki sprawozdawcze – sprawozdanie o rodzajach wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu - tel.: 22 487 50 09, 22 487 57 23, 22 487 56 15
 • obowiązki sprawozdawcze – sprawozdanie o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych - tel.: 22 487 50 08, 22 487 56 15
 • obowiązki sprawozdawcze – infrastruktura - tel.: 22 487 57 59, 22 487 57 62, 22 487 57 92, 22 487 58 61
Data publikacji : 06.09.2016
Data modyfikacji : 17.02.2023

Opcje strony

do góry