Nawigacja

Departament Rynku Paliw Ciekłych

Departament Rynku Paliw Ciekłych jest odpowiedzialny za:

  • udzielanie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych, obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesją,
  • prowadzenie rejestru podmiotów przywożących w zakresie podmiotów zagranicznych dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP,
  • monitorowanie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wraz z prowadzeniem wykazu podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW,
  • monitorowanie oraz stosowanie środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w tym kontrola podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny,
  • gromadzenie informacji wynikających z obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych, ich analiza na potrzeby wykorzystania w działalności Prezesa URE oraz sankcjonowanie naruszenia obowiązków sprawozdawczych,
  • prowadzenie działalności kontrolnej mającej na celu zapewnienie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliw ciekłych z przepisami prawa.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Lesław Żarski
tel.: 22 487 57 90
fax: 22 205 08 83
e-mail: dpc@ure.gov.pl
Data publikacji: 06.09.2016
Data modyfikacji: 26.10.2018

Opcje strony

do góry