Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/departamenty/6665,Departament-Rynkow-Energii-Elektrycznej-i-Ciepla.html
23.06.2024, 10:51

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i ciepłem oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • wyznaczanie operatorów elektroenergetycznej sieci przesyłowej (po wcześniejszym przyznaniu przez Prezesa URE certyfikatu niezależności przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej) i dystrybucyjnej,
 • wyznaczanie przedsiębiorstwa energetycznego pełniącego funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania,
 • uzgadnianie z przedsiębiorstwami zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także monitorowanie sprawozdań z ich realizacji,
 • rozpatrywanie wniosków przedsiębiorstw energetycznych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej albo ciepła oraz kontrolowanie poprawności ich stosowania przez te przedsiębiorstwa energetyczne,
 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, mające związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej lub ciepła,
 • kontrolowanie utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła,
 • monitorowanie wypełnianie przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej i ich aktualizacji opracowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
 • prowadzenie wykazu linii bezpośrednich,
 • prowadzenie wykazu agregatorów,
 • uzgadnianie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła,
 • publikację: wskaźnika referencyjnego dotyczącego taryf dla ciepła dla jednostek kogeneracji, łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych
  w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych,
 • koordynowanie w Urzędzie realizacji zadań wynikających z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej”.
Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Anna Mielcarek
Zastępca Dyrektora: Maciej Bartoszewicz
tel.: 22 487 57 10
fax: 22 378 12 98
e-mail: dre@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • informacje szczegółowe - tel.: 22 487 57 10
 • koncesje (promesy) na obrót i dystrybucję energii elektrycznej - tel.: 22 487 57 21, 22 487 57 22, 22 487 57 27, dre@ure.gov.pl z dopiskiem WOSE lub Wydział ds. Koncesji i Operatorów Systemów Energetycznych
 • koncesje (promesy) na ciepło dla podmiotów z woj. mazowieckiego kupujących ciepło w łącznej ilości co najmniej 150 000 GJ  - tel.: 22 487 57 24, 22 487 57 26, dre@ure.gov.pl z dopiskiem WRC lub Wydział ds. Rynku Ciepła
Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 13.03.2024

Opcje strony