Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która ma zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Na jej podstawie sprzedawcy gazu mają możliwość składania Prezesowi URE wniosków taryfowych rozkładających podwyżki na trzy kolejne lata.

Podwyżki rozłożone na raty

10 grudnia br. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Zmiany wprowadzone tą nowelizacją, w części dotyczącej zasad kalkulacji taryf, mają zapobiec ryzyku jednej, skumulowanej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 r. i jednocześnie zapewnić sprzedawcom tego paliwa możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem gazu na potrzeby swoich klientów w dłuższym horyzoncie czasowym. W efekcie wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych może być jednorazowo niższy, ale odzyskiwanie przychodów będzie następowało w kolejnych latach poprzez stosowanie cen uwzględniających odroczone w ten sposób koszty. Oznacza to, że w tych latach ceny gazu będą wyższe od wynikających z bieżących kosztów zakupu tego paliwa, także gdy ceny hurtowe gazu wrócą do niższych poziomów.

Nowo wprowadzany do systemu taryfowego mechanizm jest rozwiązaniem szczególnym, wynikającym z aktualnej sytuacji na krajowym i europejskim rynku gazu. Gwarantuje on, że firmy sprzedające gaz będą mogły przenieść bieżący wzrost cen zakupu surowca na kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić go tylko w aktualnie kalkulowanej taryfie. Do 30 czerwca 2022 r. sprzedawcy gazu będą mogli przedłożyć prezesowi URE taryfę na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych skalkulowaną na podstawie tylko części kosztów uzasadnionych tj. części kosztu zakupu gazu. Natomiast nieuwzględnioną w obecnej taryfie część kosztów sprzedawca będzie mógł odzyskać w kolejnych taryfach obowiązujących od początku 2023 r. lub cenach i stawkach opłat ustalonych na rynkach konkurencyjnych, przez kolejne trzy lata, czyli do końca 2025 r[1].

Wprowadzono maksymalny próg dla podwyżek cen gazu w gospodarstwach domowych

Nowelizacja ogranicza również wysokość podwyżki w kolejnej taryfie, która mogłaby wynikać z przerzucenia do niej dodatkowych - wcześniej nie uwzględnionych - kosztów. Podwyżka w taryfie ustalonej na podstawie nowej regulacji w okresie kolejnych 12 miesięcy nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Co z postępowaniami, które już prowadzi Regulator?

Aby nowe przepisy znalazły zastosowanie do postępowań obecnie prowadzonych przez Prezesa URE oraz taryf zatwierdzonych przed 10 grudnia br., konieczne jest złożenie przez sprzedawców gazu odpowiednich wniosków. Nowelizacja dopuszcza bowiem możliwość korygowania wniosków taryfowych, które zostały złożone do Regulatora przed dniem wejścia w życie ustawy. Nowe przepisy będą więc miały zastosowanie do kalkulacji taryf gazowych, jeśli w ciągu 14 dni od ich wejścia w życie przedsiębiorcy złożą stosowne wnioski o skorygowanie obowiązujących taryf lub skorygują obecnie rozpatrywane przez Regulatora wnioski taryfowe.

***

  • O dynamicznej i dotychczas nieobserwowanej sytuacji na europejskim rynku gazu, która skutkuje wysokimi cenami tego paliwa pisaliśmy już w połowie października.
  • Nadzór Prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego odbiorcom w gospodarstwach domowych będzie trwał do końca 2023 r[2]. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 cenniki na sprzedaż energii będą opracowywane przez same przedsiębiorstwa gazowe i nie będą wymagały zatwierdzenia przez Regulatora.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Dokładnie 36 miesięcy licząc od 1 stycznia 2023 roku.

[2] Zgodnie z art. 47 ust. 1a ustawy Prawo energetyczne taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, z zastrzeżeniem art. 62b ust. 1. W świetle zaś art. 62b ust. 1 tej ustawy, taryfy ustalane są jedynie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Taryfy zatwierdzane przez Regulatora stosuje się do 31 grudnia 2023 r.

Data publikacji : 14.12.2021
Data modyfikacji : 17.12.2021

Opcje strony

do góry