Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9942,Prezes-URE-na-wniosek-PSE-ponownie-udzielil-odstepstwa-od-obowiazku-udostepniani.html
18.07.2024, 06:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na wniosek PSE ponownie udzielił odstępstwa od obowiązku udostępniania minimalnych poziomów zdolności dostępnych do obrotu międzystrefowego

Decyzja dotyczy granic polskiego obszaru rynkowego znajdujących się w regionie Core (tj. granic Polska - Niemcy -, Polska - Czechy -, Polska - Słowacja).

Decyzja Prezesa URE uzasadniona jest potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu przesyłowego. Celem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której operator może być zmuszony do udostępniania zdolności przesyłowych niewykonalnych ze względu na uwarunkowania systemu, a co za tym idzie przyjęcia do realizacji takich grafików wymiany transgranicznej, które zagrażają bezpieczeństwu pracy krajowego oraz europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Rys. Granice regionu Core (niebieskie połączenia) wraz z połączeniami objętymi derogacją (kolor czerwony).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) we wniosku złożonym do Prezesa URE wskazywały, że przyznanie odstępstwa konieczne jest do utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego ze względu na[1]:

  • brak możliwości ograniczenia przepływów kołowych z sąsiednich systemów do poziomu, który zapewni możliwość korzystania z właściwych zdolności przesyłowych krajowym i europejskim uczestnikom rynku;
  • niepewność związaną z wielkością przepływów tranzytowych przez krajowy system elektroenergetyczny, która dodatkowo utrudnia spełnienie celów dotyczących udostępnianych zdolności.

Odstępstwo określone w decyzji Prezesa URE będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Decyzje dotyczące odstępstw – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii – co do zasady wydawane są przez organy regulacyjne na rok[2].

***

  • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynku wewnętrznego energii od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony został wymóg udostępniania nie mniej niż 70 proc. technicznej przepustowości połączeń dla realizacji wymiany transgranicznej. Kraje, które nie są w stanie wypełnić tego obowiązku, mają prawo do jego czasowego odroczenia lub przygotowania Planu działania. PSE skorzystały z przysługującego im prawa i skierowały do URE wniosek o przyznanie odstępstwa od obowiązku udostępniania minimalnych poziomów zdolności dostępnych do obrotu międzystrefowego.
  • Podobny wniosek PSE złożyły w 2020 r. Wtedy Regulator również przychylił się do wniosku operatora.
  • W przypadku, gdy nie jest możliwe udostępnienie przez operatora 70 proc. zdolności, państwo członkowskie, po spełnieniu przesłanek, przygotowuje Plan działania.
  • Kraje wdrażające Plan działania są zobowiązane, by do 31 grudnia 2025 r. osiągnąć wymagane wartości udostępnianych zdolności przesyłowych i do tego czasu muszą corocznie zwiększać dostępne zdolności zgodnie z trajektorią liniową.
  • Polska, na podstawie Planu działania[3] uzyskała prawo do stopniowego osiągania celu 70 proc. udostępnianych zdolności przesyłowych. Cel ten (tzw. „cel 70 proc.”) jest osiągany według trajektorii liniowej, która corocznie wzrasta do docelowych min. 70 proc. w 2026 roku.
  • Odstępstwo przyznane przez Prezesa URE ma zastosowanie do minimalnych zdolności określonych w Planie działania.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Przyczyny uzasadniające przyznanie odstępstwa są zgodne z art. 16 ust. 9 rozporządzenia 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

[2] W szczególnych przypadkach mogą być wydane na dwa lata.

[3] Dokument opracowany przez ministra właściwego ds. energii (gdy przygotowywano Plan był to Minister Aktywów Państwowych) we współpracy z Prezesem URE. Plan został przyjęty 17 grudnia 2019 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i obowiązuje do końca 2025 roku.

Data publikacji : 07.12.2021
Data modyfikacji : 07.12.2021

Opcje strony