Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie Rynku Mocy

Prezes URE zmodyfikował przyjęty w 2018 r. Regulamin Rynku Mocy, zatwierdzając zmiany określone w Kartach aktualizacji nr 3 i 4. Zmiany te zostały również zaakceptowane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

W związku ze zmianami przepisów konieczne stało się dostosowanie Regulaminu Rynku Mocy do znowelizowanych ustaw: o rynku mocy[1] i Prawo energetyczne[2]. Niezbędna była również zmiana zasad wyznaczania skorygowanego obowiązku mocowego (SOM)[3] tak, aby obowiązujące zasady nie prowadziły do zaniżania wartości SOM w stosunku do wielkości wymaganej dla bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w zakresie pokrycia zapotrzebowania na moc.

Proces zatwierdzania zmiany regulaminu poprzedziły konsultacje przeprowadzone przez PSE z uczestnikami rynku. Zgłoszone w toku konsultacji uwagi wraz z informacją o proponowanym sposobie ich uwzględnienia, zostały przedstawione Prezesowi URE.

Wszystkie dokumenty dotyczące Regulaminu oraz jego zmian dostępne są na stronie URE w dziale Rynek mocy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych.
  • Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany właśnie w wyniku aukcji.
  • Rok 2021 jest pierwszym rokiem funkcjonowania rynku mocy w Polsce.
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy nałożyła na Prezesa URE m.in. obowiązek zatwierdzenia, w drodze decyzji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. energii, regulaminu rynku mocy[4].
  • Decyzją administracyjną z 30 marca 2018 r. Prezes URE zatwierdził Regulamin Rynku Mocy.
  • Poprzednie dwie aktualizacje Regulaminu miały miejsce we wrześniu i w grudniu 2020 roku.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 1854.

[2] Dz. U. z 2021 r. poz. 1093.

[3] Skorygowany obowiązek mocowy został szczegółowo opisany w art. 58 ustawy o rynku mocy. Maksymalne parametry tego świadczenia wynikają  z umowy mocowej, jednak w konkretnym okresie dostawy podlega on korekcie. Tym samym rzeczywista ilość udostępnionej mocy w tej części obowiązku mocowego, która stanowi o obowiązku dostarczenia mocy do systemu, będzie znana na dany okres dostaw dopiero po jego upływie. Ilekroć jednak jednostka nie dostarcza mocy do systemu, ma pozostawać w gotowości do jej dostarczenia lub redukcji jej zapotrzebowania.

[4] Art. 84 ust. 3 ustawy o rynku mocy.

Data publikacji : 12.11.2021

Opcje strony

do góry