Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9816,Jak-sprostac-wyzwaniom-stojacym-przed-infrastruktura-sieciowa-w-polskiej-energet.html
18.07.2024, 06:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak sprostać wyzwaniom stojącym przed infrastrukturą sieciową w polskiej energetyce: Prezes URE wychodzi z inicjatywą porozumienia sektorowego

6 października Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin był gospodarzem spotkania inaugurującego prace Zespołu, który ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „KARTA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”.

Modernizacja + restrukturyzacja = koszty dla uczestników rynku

Polski rynek energii znajduje się w przededniu kompleksowej transformacji. Przyjęta przez Rząd RP w lutym bieżącego roku „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz przedłożony Komisji Europejskiej „Krajowy Plan Odbudowy”, zapowiadają liczne działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne, które nie pozostaną bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oraz koszty finansowe ponoszone między innymi przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Zmiany, jakim już podlega polska energetyka, czego przykładem jest intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także dla Prezesa URE, w zakresie jego kompetencji i kontynuowania transparentnej, przewidywalnej regulacji akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców jak i społeczeństwo.

Prezes URE wychodzi z inicjatywą

Mając na uwadze powyższe, a także analizując wnioski z licznych konsultacji przeprowadzonych przez Prezesa URE z uczestnikami rynku energii, w tym z przedstawicielami dystrybucji oraz niezależnymi ekspertami, regulator zaproponował powołanie Zespołu, do którego - z uwagi na ogromną złożoność tematyki i jej znaczenie dla funkcjonowania całego sektora – zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy:

 1. Resortów kluczowych dla wskazania celów strategicznych Porozumienia, bazujących na rządowych dokumentach definiujących strategię kraju w obszarze energetyki:
 • Minister Klimatu i Środowiska,
 • Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Minister Aktywów Państwowych,
 • Minister Rozwoju i Technologii,
 • Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 1. Pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
 2. Małych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej.
 3. Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 4. Regulatora sektorowego.
 5. Niezależni eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele świata nauki i praktycy branżowi.

Celem stabilność i przewidywalność działań regulacyjnych

Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe, bardzo ważne oczekiwania.

- Inicjatywa wpisuje się w oczekiwania z jednej strony przedsiębiorstw regulowanych. Z drugiej zaś dostarczy ministerialnym regulatorom autentycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach sektora w procesie kompleksowej transformacji – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE. - Moją intencją jest wsłuchanie się w głos uczestników regulowanego rynku energii, a w ślad za tym - zapewnienie stronom Porozumienia stabilności i przewidywalności prowadzonych działań, a tym samym komfortu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez OSD w wieloletnim horyzoncie czasowym. Liczę, że w ten sposób zapewnimy transparentność oczekiwań regulatorów – tj. ministerstw i URE-  wobec przedsiębiorstw energetycznych, aby następnie oczekiwania te mogły zostać zoperacjonalizowane na warunkach uzgodnionych z branżą.

Zgodnie z przedstawionym dziś harmonogramem prac, Zespół powinien zakończyć prace do końca pierwszej płowy 2022 roku tak, aby wypracowane rozwiązania mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze na rok 2023.

Data publikacji : 06.10.2021
Data modyfikacji : 02.07.2024

Opcje strony