Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia elektryczna: Prezes URE cofnął koncesję spółce Konerg Energia

15 września 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję cofającą Konerg Energia SA koncesję na obrót energią elektryczną[1] .

Cofnięcie koncesji podyktowane jest przesłankami płynącymi z Prawa energetycznego[2], czyli niedysponowaniem przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź brakiem udokumentowania przez niego możliwości ich pozyskania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[3], koncesjonariusz powinien niezwłocznie poinformować odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji cofającej koncesję oraz o jej skutkach. Odbiorcy, z którymi spółka zawarła umowy na sprzedaż energii elektrycznej, muszą zostać poinformowani o terminie, w którym usługa sprzedaży przestanie być świadczona (jeśli data ta jest znana lub możliwa do ustalenia).

Prezes URE prowadzi stały monitoring rynku, a w uzasadnionych przypadkach ostrzega konsumentów m.in. informując o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania o odebranie koncesji.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https:/rejestry.ure.gov.pl

Decyzja z 15 września br. nie jest prawomocna i dotyczy koncesji udzielonej przedsiębiorcy 3 grudnia 2015 r.

 

Warto wiedzieć:


[1] Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

[2] Art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

[3] Art. 5 ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 22.09.2021
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry