Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaangażowanie URE we współpracę międzynarodową: regulatorzy z Polski i Danii podpisali Memorandum dotyczące wspólnych działań przy projekcie Baltic Pipe

Konieczność zawarcia Memorandum pomiędzy regulatorami wynika z umowy międzyrządowej w sprawie budowy Baltic Pipe zawartej między Polską a Królestwem Danii w 2018 r.[1]Ma ono ułatwić współpracę pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki i jego duńskim odpowiednikiem: FORSYNINGSTILSYNET (Danish Utility Regulator, DUR).

Po raz pierwszy w historii gaz będzie mógł płynąć z Polski do Danii.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on - po raz pierwszy w historii - przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii do Danii i Polski, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Baltic Pipe pozwoli również na dostarczanie gazu z Polski na rynek duński i szwedzki. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 z Polski do Danii. Zgodnie z planem gazociąg ma zacząć działać 1 października 2022 r.

Nad realizacją projektu Baltic Pipe pracują wspólnie polski operator systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM oraz jego duński odpowiednik tj. ENERGINET. Właścicielami obu spółek są odpowiednio Polska i Dania.

Ku lepszej współpracy regulatorów

- Podpisanie Memorandum of Understanding umożliwi ściślejszą współpracę regulatorów dotyczącą funkcjonowania infrastruktury projektu, która musi działać zgodnie z prawem Unii Europejskiej - podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE.

- Cieszy nas fakt zawarcia Memorandum. Postrzegamy to jako ważny krok w funkcjonowaniu Baltic Pipe i wyznaczenie wyraźnych ram dalszej współpracy z naszymi polskimi kolegami - powiedział Carsten Smidt, szef duńskiego regulatora.

W memorandum strony ustaliły m.in., że będą wymieniać informacje o wszelkich okolicznościach i działaniach, które mogą wpływać na prawidłowe wykonywanie prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do infrastruktury projektu Baltic Pipe. Chodzi o wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne lub postępowania dotyczące obu operatorów przesyłowych (jak np. zmiany w koncesjach i zezwoleniach, decyzjach przyznających certyfikaty niezależności itp.)

Interkonektor Baltic Pipe integralną część polskiego systemu przesyłowego

W umowie międzyrządowej z 2018 r. strony ustaliły, że część infrastruktury projektu Baltic Pipe biegnąca od ostatniego suchego spawu na duńskim wybrzeżu przez duńskie morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną i szelf kontynentalny na Morzu Bałtyckim aż do punktu połączenia z polskim systemem przesyłania gazu (czyli interkonektor) będzie stanowiła integralną część polskiego gazowego systemu przesyłowego. Oznacza to, że będzie on wyłączną własnością polskiego operatora i będzie obsługiwany przez GAZ-SYSTEM, który będzie pełnić funkcję operatora systemu przesyłowego w odniesieniu do interkonektora. Ponieważ decyzją z 28 listopada 2018 r. Duńska Agencja Energii (Energistyrelsen) na podstawie duńskiej ustawy o dostawach gazu ziemnego, przyznała dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. wyłączenie spod przepisów tej ustawy w odniesieniu do wskazanej powyżej infrastruktury, konieczne stało się ustalenie zasad współpracy DUR i URE w celu zapewnienia funkcjonowania infrastruktury projektu Baltic Pipe zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podpisane memorandum określa zasady tej współpracy.

***

  • Projekt Baltic Pipe jest zgodny z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej.
  • Bezpośredni dostęp regionu Europy Środkowo-Wschodniej do złóż w Norwegii podniesie bezpieczeństwo dostaw, otwierając na stałe nową drogę zaopatrzenia w gaz ziemny, zwiększając jednocześnie konkurencję oraz presję cenową wśród dostawców gazu.
  • Gazociąg wpisuje się również w politykę ochrony klimatu i wspierania państw Europy Środkowo-Wschodniej w obniżaniu emisyjności ich gospodarek oraz stabilizowaniu systemów elektroenergetycznych w sytuacji zmiennej produkcji ze źródeł odnawialnych.
  • Na projekt Baltic Pipe składa się pięć głównych komponentów:
  1. gazociąg biegnący na dnie Morza Północnego, dzięki któremu norweskie złoża gazu zostaną połączone z systemem przesyłowym w Danii;
  2. rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego zwiększająca możliwości przesyłu gazu i obniżająca średni koszt transferu;
  3. nowoczesna tłocznia gazu w Danii umożliwiająca zabezpieczenie dostaw gazu zarówno dla Danii, jak i dla Polski;
  4. gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego będący dwukierunkowym połączeniem systemów przesyłowych w Danii oraz Polsce, które dywersyfikuje źródła i kierunki dostaw;
  5. rozbudowa polskiego systemu przesyłowego, która jest też kolejnym krokiem do stworzenia z Polski regionalnego centrum handlu gazem zmniejszającego ryzyko przerw w dostawach oraz pobudzającego krajową gospodarkę.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] Art. 2 ust. 6 Umowy między Polską a królestwem Danii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1263).

Data publikacji : 21.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021

Opcje strony

do góry