Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9735,Najwyzsza-Izba-Kontroli-ocenila-dzialania-Prezesa-URE-na-rynku-paliw-cieklych.html
25.05.2024, 10:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania Prezesa URE na rynku paliw ciekłych

NIK stwierdziła, że Prezes URE realizował zadania dotyczące rynku paliw ciekłych w zakresie działalności kontrolnej zgodnie z kompetencjami i Prawem energetycznym. Jednoczeni Izba stwierdziła niewystarczający poziom finansowania działalności URE, co przekłada się na ograniczone możliwości skutecznej realizacji zadań w obszarze paliw ciekłych.

Kontrola NIK dotyczyła lat 2017-2019, a jej zakres obejmował obszary:

  1. Finansowanie zadań i sytuacja kadrowa URE;
  2. Kontrole przedsiębiorców uczestniczących w obrocie paliwami ciekłymi;
  3. Realizacja zadań w zakresie monitorowania i koncesjonowania rynku paliw ciekłych.

Finansowanie zadań i sytuacja kadrowa URE

W latach objętych kontrolą, URE otrzymał finansowanie z budżetu państwa w wysokości uniemożliwiającej pełne wykonanie ustawowych zadań, w szczególności w odniesieniu do działalności kontrolnej.

NIK pozytywnie oceniła natomiast realizację zadań przez URE w badanym obszarze, wskazując jednocześnie na potrzebę zintensyfikowania działań Urzędu w obszarze rekrutacji pracowników.

Kontrole przedsiębiorców uczestniczących w obrocie paliwami ciekłymi

NIK pozytywnie ocenił realizację przez Prezesa URE obowiązków ustawowych w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych, sprawdzających i wyjaśniających wobec podmiotów działających na rynku paliw ciekłych. W razie stwierdzenia, bądź uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przestępstwa w obrocie paliwami ciekłymi, w szczególności prowadzenia działalności przez podmioty bez wymaganej koncesji, Prezesa Urzędu zawiadamiała prokuraturę.

W tym obszarze NIK wskazała, jedynie brak terminowego przyjęcia Planu kontroli na 2017 r. Jednak w ocenie Izby  nie ma przesłanek by stwierdzić, że przyczyniło się to do osłabienia nadzoru nad rynkiem paliw ciekłych w Polsce szczególnie, że pozostałe działania URE w zakresie regulacji tego rynku były na bieżąco realizowane, a problem szarej strefy po wprowadzeniu pierwszego pakietu paliwowego został w dużej mierze ograniczony.

Ponadto, NIK podzieliła argumenty URE wskazujące na niewystarczające zasoby kadrowe i finansowe na realizację nowego zadania, jakim było przygotowanie Planu kontroli.

Realizacja zadań w zakresie monitorowania i koncesjonowania rynku paliw ciekłych

Przeanalizowane przez NIK postępowania URE dotyczące udzielania bądź odmów udzielenia koncesji nie zawierały nieprawidłowości poza jednostkowym przypadkiem, w którym stwierdzono wielomiesięczną zwłokę we wszczęciu postępowania administracyjnego.

NIK oceniła, że w badanym okresie Prezes URE wykonywał zadania w zakresie monitorowania i koncesjonowania rynku paliw ciekłych, prowadził analizę zjawisk występujących na tym rynku oraz składał propozycje zmian legislacyjnych dotyczących jego funkcjonowania. Prowadzone były również okresowe analizy danych zbiorczych dostępnych w URE. W miarę posiadanych środków finansowych, URE rozwijał systemy informatyczne, tak by wspierały realizację zadań dotyczących rynku paliw ciekłych.

Stwierdzony przez kontrolerów niewystarczający poziom finansowania działalności URE, wpływający na możliwość skutecznej realizacji zadań w obszarze paliw ciekłych uniemożliwił podjęcie inwestycji w infrastrukturę IT, kluczową z punktu widzenia skuteczności działania Urzędu w kontrolowanym obszarze.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 06.09.2021

Opcje strony