Nawigacja

Pomoc publiczna: Prezes URE rozliczył pomoc publiczną z tzw. kontraktów długoterminowych za okres korygowania od 1 kwietnia 2008 r. do 1 czerwca 2020 r. dla Polenergii

Ponad 3,7 mln zł wyniosła korekta końcowa kosztów osieroconych dla Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.[1] za okres udziału w programie pomocy publicznej tj. od 1 kwietnia 2008 do 1 czerwca 2020.

Realizując zapisy ustawy o zasadach pokrywania kosztów wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (tzw. KDTów)[2],  Prezes URE dokonuje korekt rocznych kosztów osieroconych, korekt rocznych kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego oraz korekt końcowych kosztów osieroconych dla wytwórców uczestniczących w programie pomocowym realizowanym na podstawie tej ustawy.

W 2020 roku w programie uczestniczyli następujący wytwórcy:

  • ZE PAK (dawniej Elektrownia Pątnów II),
  • CEZ Chorzów,
  • Elektrociepłownia „Zielona Góra”,
  • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

Dla Polenergii rok 2020 był ostatnim kiedy uczestniczyła w programie.

W ramach programu pomocy publicznej, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. otrzymywała w kolejnych latach okresu korygowania środki finansowe na pokrycie tzw. kosztów osieroconych oraz środki na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego. Prezes URE dokonuje rozliczenia końcowego jedynie środków otrzymanych w okresie korygowania na poczet kosztów osieroconych. Łączna kwota środków z tytułu kosztów osieroconych, wraz z wysokością korekty końcowej, nie przekroczyła poziomu kwoty maksymalnej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy KDT, dla tej spółki, tj. kwoty 777,5 mln zł (kwota zdyskontowana do wartości na 1 stycznia 2007 r.).

***

  • Na podstawie ustawy z 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (zawartych latach 1994-1998 ze spółką PSE), które nie mogły być realizowane na europejskim, zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, uruchomiony został program pomocy publicznej, który miał ułatwić wytwórcom działanie na rynku konkurencyjnym.
  • Ustawa o rozwiązaniu KDT określa zasady udzielania pomocy publicznej. Wytwórcy, wymienieni w załączniku  nr 2 do ustawy KDT, w latach 2008-2025, tj. w okresie tzw. korygowania kosztów osieroconych, mają prawo do uzyskania pomocy w wysokości maksymalnie 12,6 mld zł (kwota zdyskontowana do wartości na 1 stycznia 2007 r.).
  • Ustawa o rozwiązaniu KDT przewiduje również możliwość pokrywania kosztów gazu ziemnego, którego dostawy do jednostek opalanych gazem ziemnym objęte są umowami długoterminowymi i zawierają formułę take or pay.
  • Obecnie w programie pozostali wytwórcy z grup: CEZ, ZE PAK oraz PGE (EC „Zielona Góra”).
  • Ustawa o rozwiązaniu KDT nakłada na Prezesa URE szereg obowiązków związanych z rozliczaniem pomocy publicznej. Regulator m.in. ustala dla poszczególnych wytwórców korzystających z systemu wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych.
  • Informacja o decyzji Prezesa URE znajdują się w Informacji nr 51 /2021 ws. korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Dawna Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie.

[2] Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. 2019, poz. 1874).

 

Data publikacji: 02.09.2021

Opcje strony

do góry