Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9705,OZE-w-polowie-wrzesnia-mija-termin-przekazania-do-URE-informacji-dotyczacych-spr.html
2021-12-06, 13:30

OZE: w połowie września mija termin przekazania do URE informacji dotyczących sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży

Na podstawie tych informacji Prezes URE wyznaczy tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2022 rok.

Zgodnie ustawą o OZE[1] operatorzy systemów dystrybucyjnych do 15 września br. mają obowiązek przekazać URE informacje dotyczące działających na ich terenie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej. Na tej podstawie regulator wyznacza – w terminie do 31 października br. - tzw. sprzedawcę zobowiązanego na kolejny rok.

Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji, także na potrzeby systemów aukcyjny i FIT/FIP. Sprzedawcy zobowiązani dokonują rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumentów do sieci elektroenergetycznej i ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Aktualne listy sprzedawców zobowiązanych na dany rok dostępne są na stronie URE.

W celu przekazania i zapewnienia porównywalności danych operatorzy wypełniają ankietę (w formacie MS Excel). Ankietę należy przesłać do 15 września br.:

  • na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Źródeł Odnawilanych
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181

  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej Urzędu na platformie ePUAP;
  • oraz w formie elektronicznej (w formacie Excel) na adres e-mail: sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl.

Za niezłożenie ankiety w terminie dystrybutorom grozi kara w wysokości 10 tys. zł[2].

***

  • Więcej informacji na temat obowiązku ciążącego na operatorach systemów dystrybucyjnych znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2021.
  • W ankiecie należy uwzględnić dane dotyczące pięciu sprzedawców z największym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
  • Ilość energii elektrycznej sprzedaną odbiorcom końcowym należy wskazać dla poszczególnych sprzedawców tej energii, w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  • Przekazywane dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

[1] Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610, z późn. zm.).

[2] Art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE w związku z art. 168 pkt 9 ustawy OZE .

Data publikacji: 18.08.2021

Opcje strony