Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9704,OZE-Najwyzsza-Izba-Kontroli-pozytywnie-ocenila-dzialania-Prezesa-URE-dotyczace-i.html
15.04.2024, 14:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OZE: Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Prezesa URE dotyczące identyfikowania i znoszenia ograniczeń dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

We wnioskach z kontroli dotyczącej barier rozwoju OZE NIK oceniła, że Prezes URE rzetelnie identyfikował przeszkody w rozwoju OZE oraz rekomendował ministrowi właściwemu ds. energii zmiany przepisów regulujących ten obszar mające eliminować te bariery.

Kontrola objęła okres od początku 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Wnioski jednoznacznie potwierdzają, że Prezes URE wywiązywał się z obowiązków określonych w ustawie o OZE i skutecznie realizował swoje zadania umożliwiając wytwórcom energii elektrycznej z OZE korzystanie z systemów wsparcia. Regulator rzetelnie sprawował również kontrolę nad wywiązywaniem się tych podmiotów z obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, natomiast na podmioty niewywiązujące się z tych obowiązków nakładał i egzekwował kary pieniężne przewidziane w ustawie o OZE.

W swoim Raporcie NIK zwróciła uwagę, że Prezes URE identyfikował bariery rozwoju OZE i regularnie wskazywał je w sporządzanych co dwa lata i kierowanych do ministra ds. energii raportach przedstawiających i oceniających warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Ostatni taki raport regulator opublikował wczoraj.

NIK pozytywnie oceniła działania URE w kontrolowanych obszarach. W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. NIK nie sformułowała tym samym uwag i wniosków pokontrolnych dla Urzędu.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 17.08.2021

Opcje strony