Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9664,Rynek-gazu-nowe-zasady-opracowywania-planow-wprowadzania-ograniczen-w-poborze-ga.html
21.04.2024, 03:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: nowe zasady opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla operatorów systemów gazowych

Do 15 listopada br. operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Aby ujednolicić zakres i formę przekazywania ww. planów regulator przygotował nowe wzory dokumentów dotyczące tej kwestii.

Konieczność wprowadzenia nowej formy raportowania związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia[1] w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. W specjalnej sekcji na stronie regulatora (Paliwa Gazowe/Paliwa gazowe – plany wprowadzenia ograniczeń) zamieszczono informacje i materiały pomocne do opracowania przedmiotowych planów w nowej formie. 

***

  • Nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń wprowadza szereg zmian zwiększających efektywność mechanizmu wprowadzania ograniczeń, jak np.:
  • wprowadzenie kategoriiodbiorców chronionych”, z których część w ogóle nie podlega ograniczeniom, część podlega ograniczeniom wyłącznie w przypadku 12 stopnia zasilania[2],a część podlega ograniczeniom tylko w części prowadzonej działalności;
  • objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziemnego większej grupy odbiorców, tj. wszystkich odbiorców gazu, którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania;
  • zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania (wprowadzenie stopni zasilania od 1 do 12 w miejsce dotychczasowych 10 stopni),
  • wykorzystanie do określenia stopni zasilania wartości wyrażonych w jednostkach energii,
  • wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom opracowanie planu ograniczeń, w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych informacji,
  • doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania: wprowadzono obowiązek ich podawania do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem.
  • Konieczność opracowania nowego rozporządzenia związana była z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego[3].
  • Szczegóły i więcej informacji dla operatorów systemów gazowych dotyczących wniosków o zatwierdzenie planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dostępne są w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji nr 46/2021

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549)

[2] Odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia.

[3] Rozporządzeniem nr 2017/1938 przyjęte 25 października 2017 r., dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010.

Data publikacji : 27.07.2021
Data modyfikacji : 27.07.2021

Opcje strony