Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W drugim kwartale br. wysokie ceny w kontraktach OTC, niewielki wolumen

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych[1] (tzw. kontrakty OTC - over the counter - czyli zawieranych na rynku pozagiełdowym) w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 252,15 zł/MWh[2] i była najwyższą biorąc pod uwagę analogiczne kwartały ostatnich 10 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży za drugie
kwartały w latach 2011 - 2021  [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie danych.

Istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji czego publikowana cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców[3]obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji. Łączny wolumen energii sprzedanej w II kwartale 2021 r. w kontraktach OTC wyniósł ok. 5 TWh i był najniższy od 10 lat.

Rys. 2. Łączny wolumen energii elektrycznej sprzedanej w kontraktach OTC w drugich kwartałach lat 2011 – 2021. [TWh]

Źródło: opracowanie własne URE na podstawie Tabeli.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.

Data publikacji : 14.07.2021
Data modyfikacji : 25.08.2021

Opcje strony

do góry