Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektromobilność: Prezes URE wyznaczył operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania w kolejnych pięciu miastach

Elbląg, Gliwice, Białystok, Toruń i Częstochowa to kolejne miasta, w których dostępne będą usługi operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, wyznaczonych przez Prezesa URE[1]. W marcu 2021 r. informowaliśmy  o pierwszych ośmiu.

Rys.1.Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE (stan na 31 marca 2021).

Do firm Enea, Energa Obrót i PGE Obrót dołączył Tauron Sprzedaż jako wyznaczony przez Prezesa URE do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

Obecnie regulator rozpatruje wnioski kolejnych 15 gmin o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy tych usług. Wnioski te złożyły miasta: Sosnowiec, Rzeszów, Kielce, Bytom, Gdańsk, Opole, Zabrze, Radom, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Szczecin, Bielsko-Biała, Rybnik, Ruda Śląska.

Rys.2. Schemat działania rynku elektromobilnego na podstawie ustawy o elektromobilności. Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej[2]. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu kraje UE dążą do zmniejszenia tych emisji o 90 proc. do 2050 r. Szacuje się, że do 2025 r. potrzebny będzie około 1 mln publicznych stacji ładowania i tankowania do obsługi 13 mln bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów na europejskich drogach[3].

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usług ładowania oznacza, że Polska sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG, co wpłynie na rozwój elektromobilności i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu, o które zabiega Europa.

***

  • Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania – to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.
  • Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia - na swojej stronie internetowej - informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.
  • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.).

[2] Zrównoważona mobilność w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

[3] Tamże.

Data publikacji : 07.05.2021

Opcje strony

do góry