Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina przedsiębiorcom działającym na rynku gazu: 15 maja 2021 r. upływa termin realizacji obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach

Do 15 maja br. przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. sprowadzali do Polski gaz ziemny, muszą przedstawić Prezesowi URE informację o wielkości zapasów obowiązkowych tego surowca[1]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami[2] przedsiębiorcy ci do 30 kwietnia każdego roku ustalają wielkość zapasów na podstawie ilości gazu ziemnego przywiezionego do Polski w ciągu tych 12 miesięcy (1 kwietnia – 31 marca każdego roku). Przy czym ilość gazu przywiezionego ustala się jako różnicę między wielkością przywozu a wielkością wywozu w tym okresie[3].

Regulator będzie następnie weryfikował przedstawione przez przedsiębiorców informacje. Tak ustalone i zweryfikowane zapasy będą utrzymywane w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

15 maja br. jest terminem ostatecznym, co oznacza, że Prezes URE nie może go przedłużyć, a za jego przekroczenie grozi przedsiębiorcom kara finansowa.

***

  • Podmioty zobowiązane[4] to:

- przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz

- podmioty przywożące gaz ziemny do Polski na własne potrzeby

- z wyłączeniem przedsiębiorstw i podmiotów rozpoczynających przywóz, dla których wielkość zapasu obowiązkowego ustala Prezes URE[5].

  • Informacje należy przekazywać pocztą na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
Al. Jerozolimskie 181
02–222 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: drg@ure.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

  • Do informacji o wielkości zapasów obowiązkowych należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł.
  • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest Prezydent m. st. Warszawy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070).

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255).

[2] Art. 25 ust. 2 ustawy o zapasach

[3] Art. 25. ust. 9 ustawy o zapasach.

[4] Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zapasach.

[5] Art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach

Data publikacji : 23.04.2021

Opcje strony

do góry