Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE cofnął przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót energią elektryczną

URE przypomina odbiorcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z przedstawicielami spółek energetycznych, którzy oferują atrakcyjne warunki sprzedaży energii i zachęcają do zmiany sprzedawcy.

Rolą Regulatora jest nadzór nad rynkami oraz dbałość o przestrzeganie przez przedsiębiorców warunków udzielonej przez Prezesa URE koncesji. Działania Urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców jako słabszej strony w relacjach  z profesjonalnymi uczestnikami rynku.

W toku postępowania w sprawie cofnięcia wydanej przez Regulatora koncesji, Prezes URE ustalił, że Polski Prąd i Gaz wprowadzał odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w błąd, m.in. co do rzeczywistego celu wizyty przedstawiciela handlowego u odbiorcy, nazwy sprzedawcy, czy warunków dostarczania im energii. W postępowaniu ustalono również, że przedsiębiorca ten nie udzielał odbiorcom rzetelnych oraz wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Praktyki te naruszały warunki udzielonej spółce koncesji i stanowiły podstawę do jej cofnięcia.

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w udzielonej mu koncesji lub inne (określone przepisami prawa) warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę zakwestionowane praktyki koncesjonariusza, Prezes URE wydał decyzję cofającą przedsiębiorstwu koncesję na sprzedaż energii elektrycznej. Polski Prąd i Gaz odwołał się od decyzji Regulatora, w związku z tym nie jest ona prawomocna.

W listopadzie 2020 roku, Regulator z analogicznych powodów cofnął temu samemu przedsiębiorcy koncesję na sprzedaż gazu.

Warto wiedzieć:

  • Prezes URE, podejmując działania mające na celu ochronę interesów odbiorców, informował wcześniej o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia temu przedsiębiorcy koncesji na obrót energią elektryczną oraz zalecał odbiorcom zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacji składania im przez przedstawicieli tego przedsiębiorstwa propozycji zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej.
  • Prezes URE systematycznie monitoruje rynek i ostrzega konsumentów m.in. podając informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania o odebranie koncesji. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy – Prawo energetyczne, do zadań Prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych problemów.
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych - wśród nich Zbiór praw konsumenta oraz Ostrzeżenia konsumenckie.
  • Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie: https://rejestry.ure.gov.pl

***

Polski Prąd i Gaz to niezależny sprzedawca, który świadczy usługi sprzedaży pądu i gazu na polskim rynku. Na rynku energii koncentrował się na pozyskiwaniu klientów z grupy gospodarstw domowych (grupy G) i pod koniec 2020 roku posiadał ok. 16 tys. odbiorców. Prezes URE cofnął przedsiębiorcy koncesję na sprzedaż gazu ziemnego w październiku 2020 roku, a na sprzedaż energii elektrycznej w listopadzie 2020 roku. Jednak obie decyzje nie są prawomocne, zatem do czasu ich uprawomocnienia spółka może prowadzić działalność regulowaną.

Data publikacji : 15.03.2021
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry