Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Premia gwarantowana dla kogeneracji: 15 kwietnia br. upływa termin na złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń

15 kwietnia 2021 r. to istotny termin dla istniejących jednostek kogeneracji[1] o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 50 MW. Wytwórcy, którzy chcą uzyskać wsparcie za okres od 1 stycznia 2019 r., powinni do połowy kwietnia wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej w odniesieniu do:

  • energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejącej małej jednostce kogeneracji, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW,
  • energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, wprowadzonej do sieci i sprzedanej,

- za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej.

Termin ten wynika z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy CHP[2], a jego 24 miesięczny bieg rozpoczął się z dniem wydania przez Komisję Europejską decyzji, która stwierdzała zgodność pomocy publicznej przewidzianej w ustawie CHP ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta wydana została 15 kwietnia 2019 r.

Wytwórcy, którzy zamierzają ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej za ten okres, a jeszcze nie wystąpili do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o dopuszczenie do systemu wsparcia, powinni niezwłocznie złożyć kompletne wnioski o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej.

WAŻNE! Dopiero po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej wydanej przez Prezesa URE, Wytwórcy będą mogli wystąpić do Zarządcy Rozliczeń z wnioskiem o wypłatę premii gwarantowanej.

***

Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ma także poprawić efektywność wykorzystania nośników energii. W tym celu ustawa CHP  wprowadziła cztery mechanizmy polegające na wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

  1. aukcyjny system wsparcia,
  2. system wsparcia w formie premii gwarantowanej,
  3. system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE),
  4. system wsparcia w formie naboru (wysokość premii ustalana jest indywidualnie przez Prezesa URE).

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Istniejąca jednostka kogeneracji – jednostka kogeneracji, w której wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji.

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 144).

Data publikacji : 24.02.2021

Opcje strony

do góry