Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: 1 marca 2021 r. mija termin uiszczenia opłaty zastępczej za 2020 r.

URE przypomina uczestnikom rynku paliw ciekłych, którzy realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) za 2020 r., że 1 marca br. mija termin uiszczenia opłaty zastępczej.

Co ważne, za termin uiszczenia opłaty uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy. Rachunkiem właściwym do uiszczenia tej opłaty jest rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Gospodarstwa Krajowego:

96 1130 1017 0000 0109 9520 0112

Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCW, przekazywanego Prezesowi URE.

Warunki realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jednym z których jest uiszczenie opłaty zastępczej, określa ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych[1].

Przypominamy także, że przedsiębiorcy realizujący NCW mają obowiązek przekazać regulatorowi, w terminie do 31 marca 2021, sprawozdania roczne za wykonanie obowiązku w 2020 r., które powinno być przygotowane na nowych wzorach.

 

UWAGA: WAŻNE TERMINY

1 marca 2021  -  upływa termin wniesienia opłaty zastępczej

31 marca 2021  -  upływa termin na złożenie do URE sprawozdania z wykonania NCW

 

***

  • Narodowy Cel Wskaźnikowy oznacza minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej.
  • Zgodnie z ustaloną na lata 2017-2020 wysokością Narodowych Celów Wskaźnikowych w roku 2020 NCW wynosił 8,5 proc.
  • Podmiotami realizującymi Narodowy Cel Wskaźnikowy są podmioty dokonujące samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych w transporcie, które:
    • rozporządzają nimi na terytorium Polski przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw lub biopaliw ciekłych lub
    • zużywają je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
  • URE publikuje wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (publikacja zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych)
  • Informacje o rachunku bankowym do wpłat opłaty zastępczej dot. NCW dostępne są również na stronie NFOŚiGW.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1233).

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 05.03.2021

Opcje strony

do góry