Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje ACER: nowe obszary regionów wyznaczania zdolności przesyłowych

Celem konsultacji, które potrwają do 25 stycznia 2021 r., jest poznanie stanowisk uczestników rynku w odniesieniu do proponowanych przez ACER zmian do wniosku ENTSO-E[1] dotyczącego definicji regionów wyznaczania zdolności przesyłowych[2], w celu wypracowania rozwiązań prowadzących do optymalnego wykorzystania infrastruktury przesyłowej w Europie.

Przedłożony przez ENTSO–E do ACER wniosek bazuje na obowiązujących regionach wyznaczania zdolności przesyłowych z następującą modyfikacją: dodaniem połącznia transgranicznego Baltic Cable[3] łączącego szwedzką strefą cenową (SE4) oraz niemiecko-luksemburską strefę ceową (DE/LU) do regionu wyznaczania zdolności przesyłowej Hansa, a także zmian wynikających z przeglądu włoskiego obszaru rynkowego. Oprócz propozycji zdefiniowania obszarów wyznaczania zdolności przesyłowych, art. 14 wniosku odnosi się również do wymogu oceny i przyszłego ponownego przypisania połączenia obszarów rynkowych DK1-NL i DK1-DE/LU do regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, co wynika z decyzji ACER 04/2019.

Prawidłowe określenie granic obszarów wyznaczania zdolności przesyłowych jest niezbędne dla właściwej koordynacji pracy operatorów systemów przesyłowych w celu udostępniania uczestnikom rynku jak największych trangranicznych zdolności przesyłowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa operacyjnego.

Na potrzeby konsultacji Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Regulatorów Energii (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) przygotowała specjalną Ankietę. Zebrane na jej podstawie informacje zostaną wzięte pod uwagę przez ACER przy zdefiniowaniu granic regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu współzależności między ich zdolnościami transgranicznymi. Decyzja, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Regulatorów (Board of Regulators), powinna zostać wydana przez ACER do 9 maja 2021 r.

W ramach regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (Capacity Calculation Regions, CCRs) operatorzy systemów przesyłowych podejmują (OSP) wspólne działania, których celem jest integracja poszczególnych stref cenowych w ramach regionalnych rynków energii elektrycznej, aby w kolejnym kroku doprowadzić do stworzenia wspólnego rynku energii Unii Europejskiej. Podstawą struktury Regionów są decyzje ACER[4]. Celem takiego podziału jest wspólne wyznaczanie przez OSP zdolności przesyłowych przede wszystkim dla rynku dnia bieżącego i rynku dnia następnego.

Granice polskiego obszaru rynkowego zostały przypisane do trzech regionów:

  • CCR Core, w skład którego wchodzą połączenia:

a) Francja - Belgia (FR - BE),

b) Belgia - Niderlandy (BE - NL),

c) Francja - Niemcy/Luxemburg (FR - DE/LU),

d) Niderlandy - Niemcy/Luxemburg (NL - DE/LU),

e) Belgia - Niemcy/Luxemburg (BE - DE/LU),

f) Niemcy/Luxemburg - Polska (DE/LU - PL),

g) Niemcy/Luxemburg – Czechy (DE/LU - CZ),

h) Austria - Czechy (AT - CZ),

i) Austria - Węgry (AT - HU),

j) Austria - Słowenia (AT - SI),

k) Czechy - Słowacja (CZ - SK),

l) Czechy - Polska (CZ - PL),

m) Węgry - Słowacja (HU - SK),

n) Polska – Słowacja (PL - SK),

o) Chorwacja – Słowenia (HR - SI),

p) Chorwacja- Węgry (HR - HU),

q) Rumunia - Węgry (RO - HU),

r) Węgry - Słowenia (HU - SI),

s) Niemcy/Luxemburg - Austria (DE/LU-AT)

  • CCR Hansa – w skład którego wchodzą połączenia[5]:

a) Dania 1 – Niderlandy (DK1 – NL)

b) Dania 1 – Niemcy/Luksemburg (DK1 – DE/LU)

c) Dania 2- Niemcy/Luksemburg (DK2 – DE/LU

d) Szwecja 4 – Polska (SE4 - PL)

  • CCR Baltic – w skład którego wchodzą połączenia:

a) Estonia - Łotwa (EE - LV),

b) Łotwa - Litwa (LV - LT),

c) Estonia - Finlandia (EE - FI),

d) Litwa – Szwecja 4 (LT - SE4),

e) Litwa - Polska (LT - PL).

Skuteczna koordynacja działań w ramach poszczególnych obszarów rynkowych ułatwia optymalne wykorzystanie infrastruktury przesyłowej w całej Europie, przynosząc w konsekwencji korzyści konsumentom.

Wyznaczenie regionów dotyczy operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych.

Więcej informacji na temat konsultacji dostępne jest na stronie ACER.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Wniosek przygotowany zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, Dz.U. UE z dnia 25.7.2015, L 197 str. 24

[3] Baltic Cable to podwodna linia przesyłowa wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o długości 260 km. Poprowadzona została pomiędzy Lubeką w Niemczech a Kruseberg w Szwecji. Jest to jedyne połączenie międzysystemowe między strefami cenowymi DE/LU i SE4. Zostało uruchomione w 1994 r. W 2019 r. Baltic Cable AB uzyskał certyfikat niezależnego operatora systemu przesyłowego na podstawie prawa niemieckiego.

[4] Decyzja ACER nr 06/2017 z 17 listopada 2016 r., zmieniona następnie decyzją regulatorów z dnia 18 września 2017 r. (all NRAs CCR Decision 2017), zmieniona decyzją ACER nr 04/2019 z dnia  1 kwietnia 2019 r.,

[5] Stan na 31.12.2020

Data publikacji : 08.01.2021

Opcje strony

do góry