Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził zmianę Instrukcji IRiESP dla Gaz-System

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla operatora gazociągów Gaz-System będzie obowiązywała od 1 lutego, od godz. 6.00.

Jedna ze zmian w Instrukcji dotyczy optymalizacji infrastruktury przesyłowej w związku z planami modernizacyjnym. Celem wprowadzonych zasad jest optymalizacja kosztowa planowanych inwestycji modernizacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu procedury konsultacyjnej z zainteresowanymi podmiotami.

Doprecyzowano też zasady dotyczące wymogów formalnych związanych z procesem wnioskowania o przyłączenie, w tym m.in. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej przesyłowej, OSP zastosował standardowy wzorzec umowy, który jest publikowany na stronie internetowej OSP.

Usystematyzowano także rodzaje przepustowości oferowanej na zasadach przerywanych oraz doprecyzowano kryteria różnicujące poszczególne rodzaje przepustowości na zasadach przerywanych, w tym warunki przerwania usługi przesyłania świadczonej na zasadach przerywanych oraz zasady zwrotu przydzielonej przepustowości (mocy umownej) na zasadach przerywanych.

Pozostałe zmiany dotyczą między innymi:

  • Przychodów z premii aukcyjnej: zmiana IRiESP polega na usankcjonowaniu kompetencji Prezesa URE do kontroli przeznaczenia przychodów OSP z tytułu premii aukcyjnej w momencie wydawania decyzji regulatora dotyczącej taryfy OSP. W IRiESP pozostawiono natomiast zapisy związane z wymogiem informacyjnym OSP nt. przychodów z premii aukcyjnej oraz sposobem wykorzystania tych środków w ramach zarządzania ograniczeniami systemowymi.
  • Przydziałów przepustowości w ramach procedury podwyższonej nominacji – doprecyzowano, że nominacje w ramach procedury podwyższonej nominacji są składane do OSP od godziny 00:00 doby gazowej poprzedzającej dobę gazową, której nominacja w ramach tej procedury dotyczy.
  • Zasady przydziału przepustowości na okres rozruchu technologicznego, w tym na okres rozruchu technologicznego odbiorcy końcowego – wprowadzono szereg zmian, które doprecyzowują zasady współpracy OSP i użytkownika systemu, w tym odbiorcy końcowego, przy zamawianiu przepustowości w okresie rozruchu technologicznego.
  • Wykonania polecenia wstrzymania oraz polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego – celem zmian jest stworzenie warunków dla efektywnego realizowania polecenia wstrzymania lub polecenia wznowienia, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawa w zakresie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz zapewnieniu ochrony odbiorcy przed nieuzasadnionym wstrzymaniem. Między innymi wprowadzono zapisy poprawiające komunikację OSP zarówno z ZUP[1], jak i odbiorcą, w trakcie wykonywania polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, oraz wprowadzono zmianę IRiESP, w ramach której odbiorca przekazuje do OSP oświadczenie o gotowości instalacji odbiorcy do wznowienia dostarczania paliwa gazowego.
  • Obowiązków śróddziennych – zapis uzyskał charakter ogólny w zakresie możliwości oferowania obowiązków śródziennych w systemie przesyłowym OSP po wydaniu decyzji Prezesa URE na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.
  • Wprowadzenia tolerancji niezgodności alokacji operatywnej i rozliczeniowej – celem jest usankcjonowanie przyczyny, dla której może wystąpić różnica tych wielkości. Według aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, operator systemu dystrybucyjnego (OSD) dokonuje alokacji rozliczeniowych na podstawie zmierzonej objętości paliwa gazowego i średniej wartości ciepła spalania, przyjętego zgodnie z ww. rozporządzeniem. Zdarzają się więc sytuacje, kiedy OSD nie ma możliwości zapewnienia 100% zgodności alokacji operatywnej i rozliczeniowej dla poszczególnych ZUP.
  • Zawierania transakcji odsprzedaży przepustowości (mocy umownej) na rynku wtórnym – wprowadzono zmianę, w ramach której przekazywanie przepustowości na rynku wtórnym odbywać się będzie poprzez platformy internetowe.
  • Odrzucenia przez OSP prognozy transportowej OSD – wprowadzono listę powodów, dla których OSP może odrzucić prognozę transportową OSD, oraz zidentyfikowano dla OSP obowiązek podania każdorazowo przyczyny odrzucenia takiej prognozy.  Celem zmiany jest poprawa rzetelności przekazywania danych przez OSD, które są wykorzystywane przez OSP w planowaniu pracy systemu przesyłowego w ramach zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Nowa Instrukcja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe nr 2 (1393) z 7 stycznia 2021 r.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Zleceniodawca Usługi Przesyłania

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 29.01.2021

Opcje strony

do góry