Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: Prezes URE publikuje nowy wzór sprawozdania

Przedsiębiorcy działający na rynku paliw ciekłych realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) do 31 marca 2021 mają obowiązek przekazać regulatorowi sprawozdania roczne za wykonanie obowiązku w 2020 roku[1].

Wzór sprawozdania dotyczącego realizacji NCW za rok 2020 został zmieniony ze względu na zmiany w przepisach[2] dotyczące Narodowego Celu Wskaźnikowego i sprawozdawczości rocznej. Aktualny wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej URE.

***

  • Narodowy Cel Wskaźnikowy oznacza minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej.
  • Podmiotami realizującymi Narodowy Cel Wskaźnikowy są podmioty dokonujące samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych w transporcie, które:
    • rozporządzają nimi na terytorium Polski przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw lub biopaliw ciekłych lub
    • zużywają je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
  • URE publikuje wykaz podmiotów, które poinformowały o powstaniu wobec nich obowiązku  realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego[3].
  • Obecnie wykaz ten obejmuje szesnaście podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW w 2020 roku.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 


[1] Zgodnie z art. 30b ust. 1-1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z  2020 r. poz. 1233 i 1565) termin ten wynosi 60 dni, jednak w związku z art. 31v ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 2112, 2123 i 2157) w tym roku został przedłużony o 30 dni.

[2] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1527) oraz ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2290 oraz z 2019 r. poz. 1527).

[3] Publikacja zgodnie z art.22a ust. 4 ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych.

Data publikacji : 16.12.2020
Data modyfikacji : 16.12.2020

Opcje strony

do góry