Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ACER przyjęła pięć decyzji wspierających integrację europejskich systemów przesyłowych i rynków energii elektrycznej. Metodyki ROSC i RDCT zatwierdzone decyzjami ACER

Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) przyjęła pięć decyzji, które mają bardzo istotne znaczenie dla zabezpieczenia funkcjonowania wymiany transgranicznej w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (Core CCR, do którego należy Polska) oraz regionie  południowo-wschodniej Europy. Decyzje obejmują zasady,  które mają być stosowane przez operatorów systemów przesyłowych (OSP) ww. regionów w celu osiągnięcia efektywnej kosztowo koordynacji działań naprawczych.

Decyzje dotyczą trzech obszarów: bezpieczeństwa działania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, minimalizacji kosztów operatorów przesyłowych oraz wdrożenia zasad bardziej sprawiedliwego podziału kosztów związanych z usuwaniem ograniczeń w sieci (dotyczy to kosztów rozliczania redysponowania i zakupów przeciwnych).

Bezpieczeństwo funkcjonowania sieci energetycznej

Dwie z przedmiotowych decyzji ustanawiają metodykę regionalnej koordynacji bezpieczeństwa operacyjnego ROSC (ang. Regional Operational Security Coordination)[1] w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych tj. Core i Południowo-Wschodniej Europy. Metodyka ta określa zasady skutecznej koordynacji działań naprawczych na szczeblu transgranicznym w obu regionach, chroniąc w ten sposób sieć elektroenergetyczną.

Minimalizacja kosztów działania operatorów systemów przesyłowych

Kolejna z decyzji ustanawia metodykę skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych, zwaną metodyką RDCT (ang. Redispatching and Countertrading)[2]. Metodyka ta dotyczy działań naprawczych w ramach regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy w ww. regionach wyznaczania zdolności przesyłowych. Ustanawia ona zasady skoordynowanego i wydajnego redysponowania i zakupów przeciwnych, które będą wykorzystywane przez operatorów systemów przesyłowych do rozwiązywania problemów związanych z przeciążeniami sieci.

Wspieranie bardziej sprawiedliwego podziału kosztów usuwania ograniczeń w systemach  przesyłowych

Ostatnie dwie z przyjętych decyzji dotyczą metodologii podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych Core i Południowo-Wschodniej Europy. Stosując zasadę „szkodzący płaci” (ang. polluter pays principle), OSP z obszarów zidentyfikowanych jako odpowiedzialne za ograniczenia muszą ponosić odpowiednie koszty, aby usunąć te ograniczenia.

O konsultacjach, które ACER prowadziła w sprawie zatwierdzonych właśnie metodyk, pisaliśmy tutaj.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 


[1] Art. 76 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, Dz. U. UE z 25.8.2017 L 220 str. 1.

[2] Art. 35 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, Dz. U. UE z 25.7.2015 L 197 str. 24.

Data publikacji : 15.12.2020
Data modyfikacji : 24.08.2021

Opcje strony

do góry