Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina przedsiębiorcom działającym na rynku gazu: 31 grudnia upływa termin realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o zapasach

Zapisami tzw. drugiej tarczy antykryzysowej[1], termin sprawozdawczy dla przedsiębiorców dokonujących obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz sprowadzających gaz ziemny na własne potrzeby został przesunięty na koniec bieżącego roku.

Do 31 grudnia br. wymienieni wyżej przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego[2], zobowiązani są przedstawić Prezesowi URE oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska następujące informacje:

  • o rzeczywistej wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. oraz miejscu ich magazynowania (według stanu na dzień 1 października 2020)[3],
  • o  podjętych w 2019 roku działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego[4]. Zakres przekazywanych informacji nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Szczegóły opisano w Informacji Prezesa URE nr 30/2019.

W praktyce obowiązek przedłożenia ww. informacji dotyczy podmiotów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (niezależnie od faktu podlegania pod obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych bądź od faktycznej realizacji przywozu gazu ziemnego do Polski) oraz podmiotów sprowadzających gaz na własne potrzeby.

***

Informacje należy przekazywać pocztą na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynku Paliw Gazowych, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: drg@ure.gov.pl albo za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655


[1] Art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 695) wprowadził art. 15zzzzw do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.).

[2] Art. 27 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 441).

[3] Obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach.

[4] Obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach.

Data publikacji : 10.12.2020
Data modyfikacji : 10.12.2020

Opcje strony

do góry