Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, Prezes URE proponuje kolejne przedłużenie okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych i możliwości przeprowadzania przez komisje kwalifikacyjne sprawdzenia kwalifikacji w trybie zdalnym

Zgodnie z przepisem art. 31x ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842):

  • okres ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wygasających w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. został przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji przez komisje kwalifikacyjne może być przeprowadzone zdalnie, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie, w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Mając na uwadze nadal trwający stan epidemii, Prezes URE proponuje dalsze przedłużenie ww. terminów. To już druga w tym roku inicjatywa Prezesa URE w tym obszarze. Pierwsza została uwzględniona w tarczy antykryzysowej w kwietniu 2020 r., która zmieniała w tym zakresie ustawę z 2 marca i dotyczyła świadectw kwalifikacyjnych, których ważność wygasała w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.[1] oraz możliwości przeprowadzenia w trybie zdalnym sprawdzenia kwalifikacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.[2]

Kierując się koniecznością zachowania ciągłości pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora, Prezes URE skierował do Ministra Klimatu i Środowiska propozycję dalszego przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych i zdalnego trybu prowadzenia weryfikacji kwalifikacji prowadzonego przez komisje kwalifikacyjne, poprzez uwzględnienie tych postulatów w projektowanych zmianach ustawy - kolejnej tarczy antykryzysowej.

Intencją Prezesa URE jest, aby:

  • świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, których ważność wygasa do końca 2020 r. zachowały ważność do 30 czerwca 2021 r.
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogło być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

W ocenie Prezesa URE przedłużenie okresu obowiązywania wydanych świadectw oraz przedłużenie możliwości zdalnego przeprowadzenia egzaminów jest niezbędne ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii. Przyjęcie takiego rozwiązania jest niezwykle istotne, ponieważ prace w sektorach energetycznych (czyli np. w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych oraz u konsumentów) mogą wykonywać jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne. Jest to grupa ok. 100 tysięcy osób.

W przypadku braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a w przypadku dopuszczenia osoby bez odpowiednich uprawnień do pracy pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej – bowiem zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji[3]. Mogłoby się to też przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes URE przedstawił Ministrowi Klimatu i Środowiska stosowną propozycję legislacyjna. Ostateczna decyzja będzie należała do ustawodawcy.

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym. Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń, Urząd uważnie analizuje regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.
  • Specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach ustawy Prawo energetyczne muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.[4]
  • Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na pięcioletnie kadencje.
  • Prezes URE w 2019 r. powołał 50 komisji kwalifikacyjnych na następną kadencję oraz 6 nowych komisji kwalifikacyjnych. Wydane zostały również 93 akty zmieniające akty powołania komisji kwalifikacyjnych. Głównymi przyczynami wprowadzanych zmian było rozszerzenie uprawnień oraz zmiany składów osobowych komisji.
  • Według stanu na koniec 2019 r. w Polsce działało 375 komisji kwalifikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Art. 31x ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695); tzw. ustawy covid 2.

[2] Art. 31x ust. 3 ustawy z marca w brzmieniu nadanym tzw. ustawą covid 2.

[3] Art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z nast. zm.).

[4] Art. 54 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 03.12.2020
Data modyfikacji : 03.12.2020

Opcje strony

do góry