Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Offshore: Komisja Europejska opublikowała unijną strategię na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych

Celem opracowanej przez Komisję strategii jest zwiększanie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w miksie energetycznym: 60 GW do 2030 r. i 300 GW do 2050 r. Jednocześnie Komisja zachęca państwa członkowskie do wypracowania ram długoterminowej współpracy transgranicznej.

W 2021 r. Komisja określi główne kierunki i zasady (ramy) dla państw członkowskich w celu sformułowania wspólnego długoterminowego zobowiązania dotyczącego wykorzystania morskiej energii odnawialnej w basenie morskim do 2050 r. Będzie to wymagało włączenia celów dotyczących rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych do krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które państwa nadbrzeżne mają przedłożyć Komisji do marca 2021 roku.

Na mocy zmienionego rozporządzenia TEN-E Komisja zaproponuje - przy współudziale organów regulacyjnych i państw członkowskich w każdym basenie morskim - ramy długoterminowego planowania morskiej sieci przesyłowej. Regulacje te umożliwią operatorom sieci dokonywanie wyprzedzających inwestycji w morskie sieci przesyłowe w celu przygotowania się na przyszłe zwiększenie skali generacji offshorowej.

- Realizacja strategii będzie wymagała nowego, szerszego podejścia do planowania i rozwoju sieci, wykraczającego poza granice jednego państwa. Aby to osiągnąć niezbędna będzie bliska współpraca państw członkowskich, OSP oraz regulatorów z regionu Morza Bałtyckiego, ukierunkowana na planowanie rozwoju sieci na szczeblu regionalnym. Istotną rolę w tym procesie będzie pełnić regulator, który uzgadnia planowane nakłady inwestycyjne oraz gwarantuje ich finansowanie poprzez zatwierdzoną taryfę – podsumowuje rolę organów regulacyjnych we wdrażaniu założeń unijnej strategii Rafał Gawin, Prezes URE.

Co planuje Komisja?

  • The Electricity Stakeholder Committee przygotuje zmiany w kodeksach sieci dotyczące przyłączania morskich sieci prądu stałego wysokiego napięcia (do 2021 r.);
  • Do 2023 r. Komisja opublikuje europejskie wytyczne dotyczące sposobu koordynowania podziału kosztów i korzyści ponad granicami w przypadku projektów przesyłu energii;
  • Komisja podejmie działania mające ułatwić współpracę transgraniczną i będzie wraz z państwami członkowskimi będzie działać na rzecz zintegrowania celów rozwoju morskiej energii odnawialnej podczas opracowywania krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich;
  • Komisja utworzy platformę współpracy ekspertów reprezentujących sektor publiczny, interesariuszy i akademików, która umożliwi analizowanie, ocenę i monitorowanie wpływu morskiej energii odnawialnej na środowisko, gospodarkę i sferę społeczną (do 2021 r.).

Klaus-Dieter Borchardt w URE o morskiej energetyce wiatrowej

W styczniu br. gościem Prezesa URE był Klaus-Dieter Borchardt, zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENERGY). Rozmowy dotyczyły m.in. zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową.

- Zależy mi na regionalnej współpracy wszystkich państw bałtyckich w tym zakresie, a rola regulatorów będzie tu miała duże znaczenie – powiedział wtedy Klaus-Dieter Borchardt.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 20.11.2020

Opcje strony

do góry