Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE cofnął firmie Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót paliwami gazowymi

Rolą Regulatora jest nadzór nad rynkami oraz dbałość o przestrzeganie przez koncesjonariuszy warunków udzielonych przez Prezesa URE koncesji. Działania Urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców.

W toku postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji, regulator ustalił, że spółka Polski Prąd i Gaz wprowadzała odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd, co do warunków dostarczania im tych paliw. Przedsiębiorca nie udzielał także odbiorcom pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Przedstawiciele spółki podawali się za pracowników „gazowni” lub innych podmiotów, unikając wskazywania nazwy swojej firmy jako sprzedawcy gazu. Nie informowali także odbiorców, że celem ich wizyty jest zawarcie umowy sprzedaży gazu, a także nie pozostawiali odbiorcom kopii potrzebnych, wymaganych prawem dokumentów. Dlatego Prezes URE cofnął przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót paliwami gazowymi.

Zgodnie z Prawem energetycznym, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne - określone przepisami prawa - warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. W 2019 r. Prezes URE cofnął 50 koncesji przedsiębiorcom działającym na rynku energii elektrycznej oraz 23 koncesje „gazowe”. Główne powody cofania koncesji to: trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej, niepodjęcie działalności objętej koncesją oraz niedysponowanie środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności.

Spółka Polski Prąd i Gaz odwołała się od rozstrzygnięcia regulatora do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja nie jest zatem prawomocna.

Prezes URE, podejmując działania mające na celu ochronę interesów odbiorców, informował o wszczęciu postępowania dotyczącego przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz.

***

Warto wiedzieć:

  • Prezes URE stale monitoruje rynek i ostrzega konsumentów m.in. publikując listę przedsiębiorców wobec których prowadzone są postępowania o odebranie koncesji. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy Prawo energetyczne[1], do zadań Prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które wpływają uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące nieuczciwych praktyk.
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych - wśród nich Zbiór praw konsumenta oraz Ostrzeżenia konsumenckie.
  • Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, dostępny jest na stronie: https://rejestry.ure.gov.pl

[1] art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 06.11.2020
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry