Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków wynikających z ustawy o zapasach

Przepisy tzw. drugiej tarczy antykryzysowej[1] wprowadziły regulacje, które wyznaczyły nowe terminy realizacji w 2020 r. obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym[2].

Obowiązki te odnoszą się do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów sprowadzających gaz ziemny na własne potrzeby.

W rezultacie zmian, przedsiębiorcy mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE poszczególnych informacji w nowych terminach:

  • do 30 czerwca 2020 r. - informacja o ustalonej wielkości zapasów obowiązkowych (obowiązek wskazany w art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach). Prezes URE weryfikuje te informacje i w drodze decyzji określa wielkość zapasu obowiązkowego, który dany podmiot ma obowiązek utrzymać w okresie od 1 października danego roku do 30 września następnego roku,
  • do 31 grudnia 2020 r. - informacja o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania (obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach). W efekcie zmiany informacja ta powinna zostać sporządzana według stanu na dzień 1 października 2020 r.,
  • do 31 grudnia 2020 r. - informacja o działaniach podjętych w 2019 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach). Informację tę przedsiębiorcy przekazują również ministrowi właściwemu ds. energii. W praktyce obowiązek ten dotyczy podmiotów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (niezależnie od faktu podlegania pod obowiązek dotyczący zapasów obowiązkowych bądź od faktycznej realizacji przywozu gazu ziemnego do Polski) oraz podmiotów sprowadzających gaz na własne potrzeby.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym. Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń, Urząd szczególnie uważnie analizował regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.

Przypominamy, że w Urzędzie Regulacji Energetyki zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej URE.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 695) wprowadził art. 15zzzzw do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.).

[2] Wynikających z art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 441).

Data publikacji : 14.05.2020
Data modyfikacji : 13.01.2021

Opcje strony

do góry