Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8836,Wydluzenie-terminow-na-zlozenie-regulatorowi-projektow-planow-rozwoju-oraz-spraw.html
24.04.2024, 09:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydłużenie terminów na złożenie regulatorowi projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich realizacji

Przepisy tzw. drugiej tarczy antykryzysowej[1] wprowadziły regulacje, które pozwalają energetycznym i gazowym przedsiębiorstwom infrastrukturalnym na przedłożenie Prezesowi URE do uzgodnienia projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich realizacji w późniejszych terminach.

Przedsiębiorstwa te - tj. zasadniczo operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych - mają możliwość złożenia regulatorowi nawet o rok później:

  • planów rozwoju, uzgadnianych z Prezesem URE na podstawie art. 16 ust 14 ustawy - Prawo energetyczne;
  • sprawozdań rocznych z wykonania planu rozwoju za rok 2019, przedkładanych Prezesowi URE zgodnie z art. 16 ust.18 ustawy - Prawo energetyczne.

Możliwość odroczenia dotyczy przedsiębiorców, którym obowiązek złożenia wymienionych wyżej dokumentów przypadał w roku 2020. Nowe terminy na ich złożenie to odpowiednio:

  • 31 marca 2021 roku – dla planów rozwoju;
  • 30 kwietnia 2021 roku – dla sprawozdań rocznych z realizacji planów za rok 2019.

Obowiązek złożenia planów rozwoju i sprawozdań z ich wykonania mają przedsiębiorstwa, które dostarczają energię elektryczną do co najmniej 100 odbiorców lub dostarczają co najmniej 50 GWh tej energii odbiorcom (jeśli odbiorców jest mniej niż 100). Takich dystrybutorów, którzy spełniają te warunki jest w Polsce ok. 50 (wszystkich dystrybutorów jest 180). Także operator systemu przesyłowego spełnia ww. warunki, a zatem przedkłada regulatorowi palny rozwoju oraz sprawozdania z ich wykonania.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i przesyłem paliw gazowych powyższy obowiązek dotyczy tych z nich, którzy mają nie mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo dostarcza rocznie łącznie nie mniej niż 50 mln m3 gazu. Takich zobowiązanych podmiotów jest z kolei 19[2] z ogólnej liczby 52 przedsiębiorstw zajmujących się przeszyłem i dystrybucją paliw gazowych na terenie kraju.

Przypominamy, że w Urzędzie Regulacji Energetyki zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej URE.

***

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych realizują inwestycje zgodnie z uzgodnionymi z Prezesem URE planami rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz. Prezes URE uzgadniając takie plany weryfikuje ich zgodność z przepisami prawa oraz z założeniami polityki energetycznej państwa, współpracując przy tym z właściwymi zarządami województw.

Koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią podstawę do kalkulacji taryf. Dlatego rolą regulatora jest także dbałość o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długookresową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla odbiorców jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność  i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Art. 73 pkt 57, a w jego obrębie: art. 15zzzzr Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

[2] 18 dystrybutorów oraz operator systemu przesyłowego gazowego

Data publikacji : 07.05.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony