Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warunki wydłużenia terminów na realizację zobowiązań w systemie aukcyjnym oraz systemach FIT/FIP

Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej[1] wprowadziły do ustawy o odnawialnych źródłach energii[2] regulacje, które mają ułatwić wytwórcom dochowanie terminów dotyczących rozpoczęcia wytwarzania albo sprzedaży energii elektrycznej zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie taryfy gwarantowanej (feed-in-tariff) oraz systemie dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium), dalej: systemy FIT/FIP.

Nowe przepisy dla przedsiębiorców – wydłużenie terminów

W przypadku wystąpienia, w toku realizacji inwestycji z zakresu tzw. nowych instalacji odnawialnego źródła energii, okoliczności wskazanych w ustawie o OZE[3] tj. opóźnień:

  1. w dostawie urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii,
  2. w dostawie elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii,
  3. w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej,
  4. przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii,
  5. przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra zdrowia, Prezes URE jednorazowo, na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o:

  • przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a) ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy (art. 79a - SYSTEM AUKCYJNY),
  • przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d) ustawy o odnawialnych źródłach, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c) tej ustawy (art. 70ba - SYSTEMY FIT/FIP).

Termin ten może zostać przedłużony o okres wskazany przez wytwórcę we wniosku, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy, licząc od dnia kiedy upływałby termin realizacji tych zobowiązań. Wytwórca we wniosku musi przedstawić m.in. oświadczenie swoje lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE potwierdzające, że opóźnienie dostaw urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane wymienionymi wyżej okolicznościami.

Kto może skorzystać z wydłużenia terminów

Z uprawnienia mogą skorzystać wszystkie instalacje OZE, które wygrały aukcje i którym nie upłynął termin przewidziany na rozpoczęcie wytwarzania/sprzedaży energii elektrycznej w tym systemie. Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przez wytwórcę na 30 dni przed upływem terminu na realizację zobowiązania. Analogicznie kształtuje się to uprawnienie w odniesieniu do instalacji w systemach FIT/FIP.

Oznacza to, że z uprawnienia nie mogą skorzystać jedynie instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje przeprowadzone w latach 2016-2017, zaś w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które wygrały aukcje z roku 2018, uprawnienie to nie będzie przysługiwać wyłącznie w przypadku wytwórców, którzy nie skorzystali lub nie skorzystają z trybu przewidzianego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524)[4].

Dotychczasowe uprawnienie dotyczące zmiany terminu pierwszej sprzedaży energii (art. 17 ust. 3 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) oraz nowe uprawnienie umożliwiające przedłużenie terminu realizacji zobowiązań w związku ze stanem pandemii, są względem siebie niekonkurencyjne. Wytwórca może skorzystać z obu tych uprawnień łącznie.

Kiedy Prezes URE może odmówić wydłużenia terminu zobowiązań

Nowe przepisy wskazały także przypadki, kiedy regulator w drodze postanowienia odmawia wnioskującym przedłużenia terminu. Może to mieć miejsce w przypadku gdy:

  1. wniosek nie będzie spełniał któregokolwiek z wymagań, o których mowa w art. 79a ust. 2 oraz 70ba ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  2. wytwórca złożył wniosek, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a oraz art. 70b ust. 4 pkt 1 lic. d ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  3. nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

[2] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020, poz. 261 z późn. zm.).

[3] Okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[4] Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed 29 sierpnia 2019 r., przed upływem terminu określonego w zobowiązaniu złożonym zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy OZE w brzmieniu obowiązującym do 29 sierpnia 2019 r., może zmienić termin sprzedaży po raz pierwszy energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, określając ten termin zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy OZE w jej nowym brzmieniu. Szczegóły dotyczące zastosowania art. 17 ust. 3 znajdują się w Informacji Prezesa URE z 14 października 2019 r. nr 74/2019 w sprawie możliwości zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia.

Data publikacji : 28.04.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry