Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Klienci Hermes Energy Group mogą zgłaszać swoje wierzytelności do 6 maja br.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że w ramach postępowania upadłościowego Hermes Energy Group, klienci spółki mogą zgłaszać do sądu wierzytelności z tytułu dokonania wpłat za usługi, których HEG już nie świadczy.

Termin wyznaczony przez Sąd na dokonanie zgłoszenia to 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie to zostało opublikowane 6 kwietnia 2020 r.[1], co oznacza, że klienci Hermes Energy Group mają czas do 6 maja br. na zgłaszanie wierzytelności.

Klienci spółki, którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości HEG (czyli przed 12.03.2020 r.) zapłacili rachunki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu za okres, w którym spółka takich usług już nie świadczyła, mogą dochodzić swoich roszczeń w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe (zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe) tj.:

SSR Agnieszka Kraszewska

Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sygn. akt: XVIII GUp 85/20

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[2] w art. 15 ust. 1 pkt. 10 stanowi, że terminy innych postępowań nie rozpoczynają się lub rozpoczęte ulegają zawieszeniu. W sprawie możliwości zastosowania tego przepisu do postępowania upadłościowego Hermes Energy Group w upadłości należy zgłaszać zapytania do Sędzi-komisarz.

Warto wiedzieć:

  • W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumentom świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie,
  • przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00,
  • na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się informacje dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich „Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych”.

Więcej informacji dla klientów HEG  w komunikatach:


[1] Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 6 kwietnia 2020 r. nr 67 poz. 17619

[2]  Dz. U. z 2020 r. poz. 568, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf 

Data publikacji : 09.04.2020
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry