Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8723,Prawie-900-mln-zlotych-rekompensat-dla-przedsiebiorstw-energochlonnych-za-2019-r.html
26.05.2024, 13:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie 900 mln złotych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych za 2019 rok

URE przygotował i publikuje formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia. Może on objąć blisko 300 przedsiębiorstw.

Ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych1 wprowadziła - wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej2 - możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Specyfika prowadzonej działalności sprawia, że rentowność oraz konkurencyjność takich podmiotów może być istotnie zagrożona na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

- Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju - zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

 

Celem regulacji jest zatem poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.

 – System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) – podkreśla Prezes URE.

 

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku. Kwota wsparcia, jakie otrzyma wnioskodawca, uzależniona jest od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 roku został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków).

W przypadku, gdy wartość wniosków przewyższa pulę dostępnych środków, kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich instalacji uprawnionych do otrzymania wsparcia, tak, aby łączna wysokość wypłat w danym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat. Co ważne, jeśli podmiot skorzystał z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej3, nie będzie uprawniony do skorzystania z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Urząd przygotował na swojej stronie internetowej zakładkę dedykowaną podmiotom działającym w wyszczególnionych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych, gdzie można znaleźć potrzebne informacje wraz z formularzem do generowania wniosków o przyznanie rekompensat w wersji umożliwiającej jego przekazanie w postaci elektronicznej .

Ministerstwo Rozwoju4 we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Wniosek - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

***

Grafika: Procedura przyznawania rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


1. Dz. U. 2019 poz. 1532

2. Pomoc publiczna w postaci rekompensat za zakup CO2 została wprowadzona w Niemczech, Norwegii, Holandii, Francji i Belgii.

3.  Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

4.  wcześniej: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

Data publikacji : 14.02.2020
Data modyfikacji : 18.02.2020

Opcje strony