Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla klientów i kontrahentów Hermes Energy Group

Prezes URE przypomina o treści warunku koncesji na obrót paliwami gazowymi Hermes Energy Group S.A. oraz o umowie gwarancyjnej - zabezpieczeniu majątkowym, ustanowionym w trybie art. 38 ustawy Prawo energetyczne.

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej zakończenia działalności na rynku gazu i energii przez spółkę Hermes Energy Group, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o treści warunku 2.2.3 zawartego w koncesji na obrót paliwami gazowymi z 18 sierpnia 2014 r. udzielonej Hermes Energy Group, wynikającego z art. 38 ustawy Prawo energetyczne.
Zgodnie z tym warunkiem, Hermes Energy Group jest obowiązany w okresie, na jaki została udzielona koncesja, do zagwarantowania, w formie umowy gwarancyjnej, możliwości pozyskania środków finansowych pozwalających na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa powyżej jest ustanawiane postanowieniem Prezesa URE w toku postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji. Istotą tego zabezpieczenia jest umożliwienie zaspokojenia roszczeń mogących wyniknąć wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją.

W przypadku spółki  Hermes Energy Group umową gwarancyjną, która stanowi realizację powyższego warunku koncesyjnego, jest umowa zawarta 4 lipca 2014 r. pomiędzy Hermes Energy Group a przedsiębiorcą Green House Development I Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000462476 (Gwarant). Umowa gwarancyjna weszła w życie 4 lipca 2014 r. i obejmuje określone w niej zobowiązania Hermes Energy Group S.A. do łącznej kwoty 7 700 000 zł.

Beneficjentami ww. umowy gwarancyjnej są:

 1. każdy przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliwa gazowego;
 2. każdy przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwem gazowym;
 3. każdy odbiorca paliwa gazowego zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

który zawarł z Hermes Energy Group w okresie obowiązywania ww. umowy gwarancyjnej – umowę sprzedaży paliwa gazowego (w zakresie kupna i sprzedaży paliwa gazowego), umowę o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucji paliwa gazowego lub umowę kompleksową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zapoznania się z treścią umowy gwarancyjnej należy zwrócić się bezpośrednio do stron tej umowy tj. Hermes Energy Group lub Green House Development I Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Poniżej dane kontaktowe ww. przedsiębiorców zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Hermes Energy Group S.A
  ul. Postępu 18A
  02-676 Warszawa

 • Green House Development I Sp. z o.o. S.K.A.
  ul. Puławska 2
  02-566 Warszawa

Aktualna treść udzielonych przez Prezesa URE koncesji, w tym udzielonej Hermes Energy Group S.A. koncesji na obrót paliwami gazowymi, opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w ogólnodostępnym rejestrze koncesjonariuszy, pod adresem: https://rejestry.ure.gov.pl/

 

Data publikacji : 07.02.2020
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry