Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE przypomina: 30 stycznia 2020 r. mija termin złożenia wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 – o odnawialnych źródłach energii, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 2, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia za okres 2019 r. należy złożyć do operatora najpóźniej do dnia 30 stycznia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że wiążąca w tym wypadku jest data wpływu wniosku do operatora, a nie data jego nadania w urzędzie pocztowym.

 

Data publikacji : 28.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020

Opcje strony

do góry