Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8624,Prezes-URE-przyznal-ponad-300-mln-zlotych-premii-kogeneracyjnej.html
14.06.2024, 00:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej

Regulator rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Premia kogeneracyjna to dopłata do ceny rynkowej energii wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, która została wprowadzona do sieci i sprzedana. Celem jest wsparcie tej korzystnej dla  środowiska technologii oraz promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję wyniosła 60 zł/MWh, natomiast maksymalna 98,13 zł/MWh.

W aukcji zadziałała tzw. reguła „wymuszenia konkurencji”. Zgodnie z tą regułą w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji nie jest większa niż maksymalna ilość lub wartość określona w ogłoszeniu, aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi przez nich ofertami.

Nabór na premię kogeneracyjną – bez rozstrzygnięcia

Od 18 do 20 grudnia br. regulator prowadził także nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Mogły w nim wziąć udział jednostki nowe i znacznie zmodernizowane, w obu przypadkach o mocy nie mniejszej niż 50 MW. W tym naborze nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w związku z tym nabór nie został rozstrzygnięty.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w wyniku naboru wynosiła 36 TWh, a jej maksymalna wartość ok. 4,3 mld zł.

Więcej o wynikach aukcji i naboru w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje CHP -Ogłoszenia i Nabór CHP oraz na stronie BIP.

***

Ustawa z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastąpiła dotychczasowy system wsparcia oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji, wprowadzając zgodny z regulacjami UE system wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych.

Nowy system ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Ustawodawca przewidział różne systemy i procedury wsparcia (aukcja - premia kogeneracyjna, nabór - premia kogeneracyjna indywidualna, premia gwarantowana, premia gwarantowana indywidualna), w zależności od wielkości jednostki oraz stopnia jej eksploatacji (istniejące/zmodernizowane/znacznie zmodernizowane/nowe):

  • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – mniej niż 50 MW) oraz małe jednostki kogeneracji (do 1 MW) nowe, znacznie zmodernizowane, zmodernizowane, istniejące – dla nich przeznaczono nowy system wsparcia w postaci premii gwarantowanej;
  • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – mniej niż 50 MW) - mogą wziąć udział w aukcji i uzyskać premię kogeneracyjną;
  • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW) – w wyniku wygranego naboru mogą uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej indywidualnej;
  • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW) – mogą uzyskać premię gwarantowaną indywidualną.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 23.12.2019
Data modyfikacji : 23.12.2019

Opcje strony