Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2020 z ulgi w opłacie mocowej

W Informacji nr 80/2019 Prezes URE przypomina  o zasadach skorzystania przez odbiorców przemysłowych w roku 2020 z uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy o rynku mocy. Odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać z tego uprawnienia powinien złożyć Prezesowi URE w terminie do 30 listopada 2019 r., oświadczenie potwierdzające:

  1. wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku mocy,
  2. ilość zużytej energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który pobierana jest opłata mocowa,
  3. wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
  4. ilość energii elektrycznej stanowiącej podstawę do obliczania opłaty mocowej wyrażoną w procentach

- wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta należy przekazać do 30 listopada 2019 r. na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
bądź złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Ewentualne pytania można kierować na adres rynek.mocy@ure.gov.pl

Więcej w  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 80/2019

Data publikacji : 08.11.2019
Data modyfikacji : 08.11.2019

Opcje strony

do góry