Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz aktualnie prowadzonych postępowań Prezesa URE w sprawie cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy – Prawo energetyczne, który ustanawia obowiązek podejmowania działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że prowadzi obecnie 11 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Postępowania prowadzone są na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne. Przepis ten zobowiązuje Prezesa URE do cofnięcia koncesji, w przypadku niespełniania któregokolwiek z  warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o  których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a.

Warto podkreślić, że jeden z warunków obligujących Prezesa URE do cofnięcia koncesji dotyczy przypadków nie dysponowania przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności (art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy-Prawo energetyczne).

Poniżej wykaz podmiotów, w porządku alfabetycznym, wobec których toczą się ww. postępowania:

 • Elgas Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG),
 • Elgas Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OGZ),
 • Energetyka dla Domu Sp. z o.o.,
 • Energia i Gaz Sp. z o.o.,
 • Energia Polska Sp. z o.o.,
 • Gas and Energy Trading Sp. z o. o.,
 • Gaselle Sp. z o.o.,
 • Green S.A. w restrukturyzacji,
 • Ineon Sp. z o.o. sp. k.,
 • IPE Trading Sp. z o. o.,
 • Pulsar Energia Sp. z o.o.

Poprzedni wykaz prowadzonych postępowań został opublikowany w styczniu 2019 r.  - LINK

 

 

 

Data publikacji : 03.09.2019
Data modyfikacji : 05.09.2019

Opcje strony

do góry