Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wzywa podmioty sprzedające energię elektryczną do przekazania informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej w latach 2017-2018

W celu kontroli realizacji – za 2017 rok i 2018 rok – obowiązków w zakresie:

 • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązek OZE (świadectwa „zielone” i „błękitne”) za 2017 r. oraz za 2018 r.;
 • uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej tzw. obowiązek CHP (świadectwa „żółte”, „czerwone” i „fioletowe”) za 2017 r. oraz za 2018 r.;

Urząd Regulacji Energetyki przygotował ankiety, które podmioty sprzedające energię elektryczną powinny wypełnić a następnie przesłać (wraz z dowodami wniesienia opłat zastępczych) do dnia 31 października 2019 r. drogą pocztową oraz elektroniczną do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wersję papierową należy przesłać na adres:

 1. w przypadku ankiety OZE oraz Załącznika 1A odpowiedzi należy kierować do:
  Departamentu Źródeł Odnawialnych
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
 2. w przypadku ankiety CHP odpowiedzi należy kierować do:

Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wersję elektroniczną (wypełnione tabele – załączniki w formacie Excel) proszę wysyłać na adres e-mail:

 • energia.oze@ure.gov.pl – ankieta OZE oraz Załącznik nr 1A 
 • ankiety@ure.gov.pl – ankieta CHP
 
Wytwórcy energii elektrycznej, którzy w 2017 r. oraz/lub w 2018 r. dokonali sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie do przedsiębiorstw obrotu w celu jej dalszej odsprzedaży (tj. niesprzedający energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz niedokonujący refaktury) wypełniają jedynie Załącznik Nr 1A.
Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej na zasadzie refaktury wypełniają Załącznik 1 ankiety CHP oraz Załącznik 1C ankiety OZE.

Odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (tj. w roku 2016 oraz/lub w roku 2017 ) zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożyli stosowne oświadczenie i zostali uwzględnieni w wykazach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej URE wypełniają Załącznik 1B ankiety OZE oraz Załącznik OP ankiety CHP.

Przypominamy, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu m.in. energii na własny użytek - zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji.

Energię elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego, od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję (np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez odbiorcę końcowego) należy uznać za zakupioną na własny użytek (również w przypadku kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie refaktury), a sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić obowiązek OZE i CHP.

W przypadku sprzedaży energii elektrycznej do podmiotu, który część zakupionej energii elektrycznej kupuje na użytek własny jako odbiorca końcowy a część odsprzedaje (udostępnia) dalej w ramach prowadzonej przez niego działalności koncesjonowanej, sprzedawca energii elektrycznej do tego podmiotu do obliczenia wysokości przedmiotowych obowiązków wlicza ilość sprzedanej energii elektrycznej w części, w jakiej nie została ona odsprzedana (udostępniona) dalej przez ten podmiot.

Ilość energii elektrycznej dostarczona odbiorcy końcowemu w ramach bilansowania handlowego, powinna być uwzględniona przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, co z kolei stanowi podstawę wypełnienia ww. obowiązków.

Obowiązkowi OZE i CHP podlegają te przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej a energię elektryczną tak zakupioną zużyły na potrzeby własne, będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z:

 • Departamentem Źródeł Odnawialnych, pod numerem tel. 22 487 55 74 (dotyczy ankiety OZE oraz Załącznika Nr 1A)
 • Departamentem Efektywności Energetycznej i Kogeneracji pod numerem tel. 22 487 56 47 (dotyczy ankiety CHP).
Data publikacji : 30.08.2019
Data modyfikacji : 27.02.2020

Opcje strony

do góry