Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje publiczne - definicja informacji wewnętrznej, zawarta w rozporządzeniu REMIT

Informujemy, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: „ACER”) ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące definicji informacji wewnętrznej, zawartej w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011, str. 1, dalej: „rozporządzenie REMIT").

Uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części - zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT. Takie ujawnienie obejmuje informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny bądź informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

Informacja wewnętrzna została zdefiniowana w art. 2 pkt 1 rozporządzenia REMIT jako informacja o szczegółowym charakterze, która nie została podana do publicznej wiadomości, która dotyczy - bezpośrednio lub pośrednio - jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym i która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Jednocześnie w art. art. 2 pkt 1 lit. a – c tego rozporządzenia ustawodawca wymienia konkretne rodzaje informacji, objęte obowiązkiem podawania do wiadomości publicznej, które stanowią w myśl rozporządzenia REMIT informację wewnętrzną. Kwalifikacja tych informacji jako informacji wewnętrznej nie wymaga oceny uczestników rynku.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. d rozporządzenia REMIT informacją wewnętrzną jest także każda inna informacja, na której rozsądny uczestnik rynku mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.

Definicja ta pozostawia pole do oceny pod względem znaczenia i dokładnego charakteru informacji. Określenie czy dany rodzaj informacji stanowi informację wewnętrzną wymaga od uczestników rynku przeprowadzenia oceny posiadanych informacji dotyczących rynku pod kątem uznania ich za istotne dla podjęcia decyzji o zawarciu transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym. Specyficzny charakter informacji musi być oceniany przez posiadacza informacji indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od tego, czym są te informacje, jak również od otaczającego kontekstu.

W ciągu ostatnich kilku lat uczestnicy rynku zdobywają realne doświadczenie w zakresie ustalania, jakie informacje hurtowy rynek energii uznaje za istotne oraz jakie dane rozsądny uczestnik rynku prawdopodobnie wykorzysta jako podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu transakcji dotyczącej produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Celem publicznych konsultacji jest zebranie doświadczeń i opinii uczestników rynku dotyczących zakresu pojęcia informacji wewnętrznej oraz przestrzegania obowiązku ujawniania informacji wewnętrznych w sposób skuteczny i terminowy. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji umożliwią ACER dalsze udoskonalenie wytycznych w celu ułatwienia uczestnikom rynku identyfikacji informacji wewnętrznych oraz dokonanie oceny, czy niektóre dane mogą zostać wyłączone z definicji informacji wewnętrznej, w tym oceny zasadności wprowadzenia progów w szczególności w odniesieniu do niedostępności jednostek produkcyjnych, co do pewnych zdolności produkcyjnych, które określałby czy informacje posiadane przez uczestnika rynku można uznać za informacje, które rozsądny uczestnik rynku prawdopodobnie wykorzystałby jako podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu transakcji dotyczącej produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Agencja zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udzielania odpowiedzi na pytania konsultacyjne wymienione w dokumencie konsultacyjnym dostępnym pod adresem: Public_consultation_on_definition_of_inside_information

w terminie do 16 września 2019 r., do godz. 12.00 (CET).

Szczegółowe informacje nt. konsultacji dostępne są pod adresem: https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2019_R_05.aspx

 

Data publikacji : 21.08.2019
Data modyfikacji : 23.09.2019

Opcje strony

do góry